มศว ร่วมมือ ม. Guangdong Ocean

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กับ Guangdong Ocean University Cunjin College โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Mr. Min Li (Chairman Guangdong Ocean University Cunjin College) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งแรกนี้ เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มศว ประสานมิตร

ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กล่าวความสำคัญและวัตถุประสงค์ของความร่วมมือทางวิชาการฯ 

“มหาวิทยาลัย Guangdong Ocean University Cunjin College เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพความพร้อมในสหศาสตร์สาขาครบครันและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความมุ่งมั่นจะสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีจิตสำนึกรักชาติ มีความเข้มแข็งทั้งในเรื่องของการศึกษาและการสร้างชาติ เพราะเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาจะสร้างชาติให้เข้มแข็งได้ โดยยึดหลักปรัชญาว่า ‘คุณธรรมสร้างคน สร้างการศึกษา’ 20 ปีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยเราได้มีคณะมากถึง 39 คณะแล้วโดยเฉพาะองค์ความรู้ทางด้านวิทยาการการแพทย์สมัยใหม่ที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการให้การบริการการรักษาอย่างทันสมัย ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือทางวิชาการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของเราทั้ง 2 ฝ่ายอย่างมากทั้งเรื่องการแลกเปลี่ยนวิชาการความรู้และบุคลากรคณาจารย์ต่อกันในอนาคตอันใกล้นี้” Mr. Min Li กล่าว

” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเรา มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการมาโดยตลอด ความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ กับหลายๆ องค์กรจากภาครัฐและเอกชน จะช่วยให้การศึกษามีความเป็นสากลและเข้าถึงความต้องการของสังคมในปัจจุบันได้” รศ.ดร.สมชาย อธิการบดี มศว กล่าว

Share