เตรียมเป็นมัคคุเทศก์รุ่นใหม่

สาขาท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชาติไทยยุครัตนโกสินทร์ สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ในรายวิชา กทบ121 หลักการมัคคุเทศก์ และกทบ122 ประวัติศาสตร์ไทยและเอเชียอาคเนย์เพื่อการท่องเที่ยว ณ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดราชนัดดารามวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและตระหนักถึงความสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวจากวิทยากร ได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปฝึกปฏิบัติในการเป็นมัคคุเทศก์ภายในสถานที่ท่องเที่ยวจริง ซึ่งการเรียนของคณะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (มศว) ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพชื่อเสียงมาตรฐานของการเป็นมัคคุเทศก์

 

Share