More’s coffee Coffee innovation กาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟของ มศว

งานวิจัย มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ การจัดการเรียนการสอนในสถาบันการอุดมศึกษา ตลอดจนความเชื่อมั่นในคุณภาพของมหาวิทยาลัยนั้นๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเราก็มีงานวิจัยคุณภาพมากมายในหลายด้านที่เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
วันนี้จะพาไปรู้จักกับงานวิจัยอีกเรื่องที่ทำจริงแล้ว เห็นผลจริงแล้ว เชื่อว่าจะถูกใจคอกาแฟเป็นอย่างมาก นั่นคืองานวิจัยเรื่อง ‘การพัฒนากระบวนการหมักโดยเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อเพิ่มคุณภาพกาแฟอะราบิก้าที่เพาะปลูกในประเทศไทย’  ภายใต้หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมกาแฟ ( Coffee innovation research unit )
จากการเปิดเผยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ หรือ “อาจารย์ออม” หัวหน้างานวิจัยดังกล่าว เล่าให้ฟังขณะว่างจากการนำผลิตภัณฑ์กาแฟ More’s coffee / Coffee innovation กาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟของ มศว มาให้แขกร่วมงานของมหาวิทยาลัยในงานหนึ่ง ได้ทดลองดื่มชิมว่า “ภาควิชาจุลชีววิทยา มศว เราทำงานวิจัยเรื่องการพัฒนากาแฟอะราบิก้ามาตลอดหลายปี เราใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องของเชื้อจุลินทรีย์มาใช้ในงานวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพด้านกลิ่น รสของกาแฟ จากจุดเริ่มต้นของกาแฟที่ทางทีมวิจัยของเราได้ลงพื้นที่ไปในไร่กาแฟที่ปลูกกาแฟสายพันธุ์อะร้าบิก้าในประเทศไทย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ได้พบสัมผัสกับกระบวนการผลิตกาแฟและเริ่มต้นทำวิจัยจนวันนี้เป็นเวลาล่วงมามากว่า 2 ปีแล้วที่เราได้นำผลิตผลจากงานวิจัย ผสมผสานกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพกาแฟไทย จัดจำหน่ายแล้ว โดยมาในรูปแบบของ More’s Coffee (มอร์ คอฟฟี่) โดย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว

งานวิจัยนี้เรามุ่งมั่นศึกษา วิจัยและพัฒนาคุณภาพ รสชาติของกาแฟอะราบิก้าที่เพาะปลูกในประเทศไทย นำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกรและผู้สนใจภายใต้แบรนด์ coffee education center @SWU เพื่อนำความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการผลิตกาแฟและชาจากเปลือกกาแฟให้ได้คุณภาพด้านรสชาติที่ดีขึ้น ตรงกับความต้องการท้องตลาดมากขึ้น
ทีมวิจัยเราประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยวิจัยคือออมเองค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ สังกัดภาควิชา จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว / รองหัวหน้าหน่วยวิจัยคือ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริธร สโมสร สังกัดภาควิชา/สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มศว  ร่วมด้วยทีมวิจัย ได้แก่ อาจารย์ ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม ภาควิชา จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสพร เจียมจริยธรรม ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว / อาจารย์ ดร.กุลวดี ดลโสภณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มศว / คุณชัญญา ธาราธิคุณเดช และคุณฐิติรัตน์ ถิรัฏฐานกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ
เราพยายามลงพื้นที่ทำงานวิจัยที่ไร่กาแฟหลายจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย ไม่ใช่ที่แม่ฮ่องสอนที่เดียว เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำเชื้อจุลินทรีย์ของเราไปใช้ในไร่ได้จริงๆ เพื่อดูว่าการทดลองจากไร่ในหลายพื้นที่ รสชาติกาแฟจะได้คุณภาพที่ดีตรงตามความต้องการของตลาดหรือไม่ เป็นการยืนยันผลทางวิทยาศาสตร์ในกลไกที่เกิดขึ้นของกระบวนการหมักกาแฟ ซึ่งเราทำการวิจัยและพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งที่สุดแล้วเกษตรกรผู้ปลุกกาแฟอะราบิก้าของเขาแล้วได้ผลดีจริง ควบคู่กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องที่เขาควรจะได้รับด้วยความมุ่งมั่นที่แท้จริงของหน่วยวิจัยของเราก็คือเป็นแหล่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางกาแฟ เป็นศูนย์กลางการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้กับกาแฟ คือต้องดูว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้นี้สร้างสารอะไรออกมา ไปพัฒนาปรับปรุงกาแฟได้อย่างไร ไม่ใช่แค่เอาสารไปใส่กาแฟ แต่เป็นการนำจุลินทรีย์ไปใส่แล้วไปช่วยเปลี่ยนอะไรตรงไหน เกิดอะไรขึ้นมา นี่คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ไปช่วยอธิบายตัวผลิตภัณฑ์การแฟที่ได้

ในอนาคตจะจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมกาแฟ coffee education center @SWU เพื่อให้บุคลากรในวงการกาแฟหรือใครที่สนใจอยากรู้ว่าการหมักคืออะไร กระบวนการผลิตที่ดี รสชาติของกาแฟที่ใช้เชื้อหมักจุลินทรีย์เป็นอย่างไร จุลินทรีย์ช่วยเพิ่มคุณภาพด้านกลิ่น รส อย่างไร ต่างจากการผลิตแบบเดิมอย่างไร มีกลไกหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดที่เกี่ยวข้องกับกาแฟหรือกลิ่น รส ที่ได้จากกาแฟ มีโครงสร้างเคมีอย่างไร ก็สามารถติดต่อมาได้เพราะก็จะมีผู้มีความรู้ทางด้านจุลชีววิทยา ทางเคมี ผู้เชี่ยวชาญกาแฟ มาช่วยให้ความรู้ได้ นี่คืออนาคตของศูนย์นี้” พูดเสร็จอาจารย์ออมหัวหน้างานวิจัยฯ ก็ส่งกาแฟ More’s มาให้ชิมลิ้มรสชาติกันดู𝐌𝐨𝐫𝐞’𝐬 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 ผลิตภัณฑ์กาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟ หอมกลมกล่อม คอกาแฟตัวจริงต้องชื่นชอบอย่างแน่นอน เป็นการผสมผสานระหว่างกาแฟและความความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน ทำให้เกิดกาแฟรสชาติสุดพิเศษ More มีความหมายว่า “มากกว่า” ซึ่งในที่นี้หมายความว่า “เป็นมากกว่ากาแฟธรรมดา” แล้วเสียงคำว่า More  ยังเป็นคำพ้องเสียงในความหมายที่รู้จักกันในคำย่อที่มาจาก “มหาวิทยาลัย” และอีกทั้งตัวย่อมหาวิทยาลัยของเราคือ “ (มศว) มอ ศอ วอ” นั่นเอง More’s coffee ต้องการจะสื่อว่า เป็นกาแฟของ “มอ” หรือมหาวิทยาลัยของเรา เป็นกาแฟที่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับกาแฟสดใหม่แบบเสิร์ฟต่อเสิร์ฟ พกพาง่าย ชงง่าย ราคาไม่แพง สามารถสั่งซื้อกาแฟเพื่อสัมผัสรสชาติของกาแฟไทยที่ไม่เหมือนใครทั้งแบบ
🔵 Happiness ราคาเพียง pack ละ 600 บาท
🔵 Jolly ราคาเพียง pack ละ 350 บาท
รายได้ทั้งหมดจากการซื้อกาแฟของท่าน ยังช่วยส่งเสริมงานวิจัยการพัฒนากาแฟไทยของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว เพื่อเพิ่มมูลค่าเมล็ดกาแฟให้กับเกษตรกรของประเทศไทย
สนใจติดต่อได้ทาง Inbox ของ facebook page More’s coffee หรือทาง line  https://lin.ee/4i0NqdiVT

Share