“มศว” ร่วมมือ “รพ. ธนบุรี” ร่วมวิจัยกัญชา หวังยกระดับการแพทย์ไทย

บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) วิจัยกัญชาใช้ในทางการแพทย์เพื่อการบรรเทาอาการเจ็บป่วยของคนไข้ เพื่อยกระดับวงการแพทย์ไทยให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งยังมีความร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่ศูนย์หัวใจของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว เพื่อให้บริการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงวจรแก่ประชาชน เป็นศูนย์ Excellent Center เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงแก่ผู้ป่วยประชาชนทั่วไป
โดยมี  นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมกรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ THG และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว ร่วมลงนามพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว (โรงพยาบาลชลประทาน)  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมกรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) กล่าวว่า “เครือโรงพยาบาลธนบุรี ให้ความสำคัญกับการบริการเชิงรุกในธุรกิจศูนย์การรักษาแบบเฉพาะทาง  อาทิ ศูนย์เฉพาะทางโรคเบาหวาน ศูนย์เฉพาะทางสำหรับผู้มีบุตรยาก ศูนย์รักษาฟัน
ศูนย์โรคกระดูก และศูนย์แอนตี้เอจจิ้ง นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในครั้งนี้ ในการค้นคว้าและวิจัยกัญชาทางการแพทย์และร่วมทุนกับนักลงทุนต่างชาติในการทดลองปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่สหรัฐฯ ในปี 2563 ได้เตรียมเปิดโรงพยาบาลใน สปป.ลาว ในเมียนมา 1-2 แห่ง และเวียดนามด้วย ทั้งนี้เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ การให้บริการทางการแพทย์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน ซึ่งกรณีของการแพร่ระบาดโควิด -19 นี้ก็ทำให้ทั่วโลกเชื่อมั่นในการแพทย์ไทยเราว่าเรารับมือได้ดี ผมก็เชื่อว่าการให้การบริการทางการแพทย์ที่มีการนำนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดจากงานวิจัยมาใช้ในการดูแลรักษาคนไข้ จะช่วยพัฒนาวงการแพทย์ไทยให้ก้าวหน้าไปได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต”

THG จึงร่วมกับ มศว ในการสนับสนุนงานวิจัยกัญชาร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์เช่นเดียวกับที่มีการใช้กัญชาในทางการแพทย์อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ โดย THG พร้อมให้การสนับสนุนไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิต สกัดและใช้พืชกัญชาที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งขับเคลื่อนการใช้กัญชาทางการแพทย์ “เพื่อนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งจำเป็นต้องมีการวิจัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากนักวิชาการ งานวิจัย เพื่อพัฒนาสายพันธุ์กัญชา สกัดสารจากกัญชา และศึกษาปริมาณการใช้สารสกัดจากกัญชาในระดับที่เหมาะสมต่อการรักษาโรคแต่ละชนิด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อฃการดูแลรักษาคนไข้ต่อไปเพื่อนำมาใช้ส่งเสริมกับการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย” นายแพทย์บุญ กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว กล่าวว่า “บทบาทหน้าที่ของ มศว จะร่วมกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งครอบคลุมถึงการคิดค้น การผลิต พัฒนาสายพันธุ์จากพืชกัญชาที่จะเป็นวัตถุดิบให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล การทดลองทางการแพทย์ต่างๆ รวมถึงดำเนินการวิจัยและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาคนไข้ การวัดผลการรักษาคนไข้แต่ละกลุ่มโรคและอาการเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สำหรับการศึกษาวิจัยพืชกัญชานี้ คาดหวังจะนำไปสู่การใช้เป็นสูตรตำรับยาและบำบัดรักษาโรคเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์ ส่งเสริมความมั่นคงด้านเวชภัณฑ์ยา และนำมาใช้เสริมประสิทธิภาพกับการรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาอาการเจ็บป่วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกัญชามีทั้งคุณประโยชน์และสามารถให้โทษต่อร่างกายได้ จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาวิจัยเพื่อนำไปใช้อย่างถูกต้องภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วย การนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ยังจำเป็นต้องทำการวิจัยเพิ่มเติม การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการนำสารสกัดจากกัญชาและกัญชง เช่น สาร THC (Tetrahydrocannabinol) สาร CBD (Cannabidiol) เป็นต้น มาใช้ในการรักษาโรคโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ตลอดจนการศึกษาวิจัยผลการตอบสนองต่อการรักษาในคนไข้แต่ละราย นอกจากนี้ยังต้องรอการปลดล็อกด้านข้อกฎหมายต่างๆ เนื่องจาก
ในปัจจุบันกัญชายังจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 สามารถนำไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น” อธิการบดี มศว กล่าว
นอกจากความร่วมมือในการวิจัยกัญชา มศว มีความมุ่งมั่นพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  มศว ให้เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง โดยให้บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด ในเครือ THG  เข้าร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่ศูนย์หัวใจของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว เป็นทางเลือกสำหรับการรักษาพยาบาลให้แก่คนไข้ที่มีอาการของโรคดังกล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว กล่าวว่า “ความร่วมมือในเครือ THG นี้ มุ่งหวังจะขยายขอบเขตการให้บริการรักษาคนไข้โรคหัวใจและหลอดเลือดอีกเป็นจำนวนมาก ศูนย์หัวใจของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว ได้จัดเตรียมหอผู้ป่วยในเพื่อรองรับคนไข้โรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะ”

Share