SWU BEST เทคนิคการสอนออนไลน์ให้ มศว เป็นเลิศทางวิชาการ

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร ได้มีการถ่ายทอดสด โครงการส่งเสริมอาจารย์ให้
มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 โครงการอบรม “SWU BEST : Effective Online Teaching” โอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผ่านระบบออนไลน์


“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเราได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์มาตั้งแต่ที่โรคระบาดโควิด-19 วิกฤตช่วง 2-3 เดือนที่แล้ว ถึงตอนนี้คณาจารย์ก็ยังต้องสอนออนไลน์กันอยู่แม้บางท่านจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม เพราะเป็นความจำเป็น ซึ่งการเรียนการสอนออนไลน์ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียหลายอย่าง ข้อเสียเช่นว่านิสิตและครูก็ไม่ได้เห็นหน้าคาดตา อากัปกิริยาของกัน เป็น Social Distancing จริงๆ และครูก็ต้องหาเทคนิควิธีการมาชกจูงใจให้นิสิตมีความกระตือรือร้นอยากเรียนให้มากขึ้น การเรียนการสอนแบบออนไลน์นี้จะยังคงมีอยู่ต่อไปแม้อนาคต
โควิด-19 จะสูญสิ้นหรือไม่ก็ตาม สิ่งที่ดีของระบบออนไลน์ก็คือความก้าวหน้าก้าวไกลของเทคโนโลยี
ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ยุคดิจิทัลที่เราปฏิเสธไมได้อีกแล้วและต้องใช้มันอย่างเท่าทันให้เป็นประโยชน์

โครงการ SWU BEST: Effective Online Teaching เป็นโครงการที่ดีที่แสดงถึงศักยภาพความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาคณาจารย์ นิสิต ระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการโดยได้จัดกิจกรรมแยกย่อยอีกหลายอย่าง ผมจึงอยากเชิญชวนให้คณาจารย์เข้ามาร่วมในโครงการฯ นี้กันมากๆ เพราะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คณาจารย์ที่ต้องเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนจากห้องเรียนไปเป็นการพูดสอนเพียงลำพัง และได้รู้เทคนิคการสอนออนไลน์อีกด้วย” อธิการบดีกล่าว

ด้าน ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ที่ได้รับรางวัลการรับรองคุณภาพ UKPSF
ในระดับ Principal Fellow คนที่ 2 ของประเทศไทย
(คนแรกคือ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน) กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเราตอนนี้มีคณาจารย์รุ่นที่ 2 จำนวน 6 คน ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของ
สหราชอาณาจักร (UKPSF)
The United Kingdom Professional Standard Fremework ในระดับ Senior fellow จากสถาบัน Advance Higher Education รวมกับรุ่นแรกที่ได้มาแล้ว 21 คน รวมมีจำนวนอาจารย์ มศว เราที่ได้รับ senior fellow ทั้งมหาวิทยาลัย 27 คน ซึ่งจะเป็นการรับรองความเชื่อมั่นในคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยก็มีพันธกิจหลักคือ ความเป็นเลิศทางวิชาการ

อันที่จริง โครงการ SWU BEST: Effective Online Teaching  ของเรามีมานานแล้วและมีหลายโครงการแยกย่อย ซึ่ง Effective Online Teaching  นี้ก็เป็นหนึ่งโครงการย่อยที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคณาจารย์ มศว ที่อยากเชิญชวนให้เข้าร่วมด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งเรายังต้องทำในลักษณะนี้กันอยู่ เป็นการที่เราจะช่วยให้คณาจารย์มีความมั่นใจในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยเทคนิคต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ที่มหาวิทยาลัยของเรามีคณาจารย์คณะต่างๆ ได้รับการรับรองดังกล่าวมาแล้วถึง 2 รุ่นและจะเป็นพี่เลี้ยงได้ดี อย่างน้อยๆ คณาจารย์ก็จะมีการสอนแบบ Active Learning และเรายังมี Clinic ให้คำปรึกษาด้วย ส่วนนิสิตเองก็จะต้องมีมาตรฐานในการเรียนรู้ 4 C คือ Communication /Creativity /Corporation/Critical เป็นต้น เพื่อร่วมกันทำให้มหาวิทยาลัยเรามีความเป็นเลิศทางวิชาการอันเป็นพันธกิจหัวใจหลักที่สำคัญที่สุด ”


 

 

 

 

 

 

Share