ทำบุญวันอาสาฬหบูชาแบบ New Normal

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย อ.ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ รับมอบ Face Shield จาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในโอกาสที่สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ได้จัดกิจกรรมการขอรับบริจาค ข้าวสารอาหารแห้ง หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลและสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เนื่องในโครงการวันอาสาฬหบูชา ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อส่งมอบของบริจาคไปยัง ชุมชนรื่นฤดี ซอยสุขุมวิท 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ จุดรับบริจาค ด้านหน้าโถง ชั้น1 อาคารประสานมิตร มศว ประสานมิตร ทั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาทั้งประชาคมชาว มศว และบุคคลภายนอกได้ร่วมกันนำสิ่งของจำเป็นต่างๆ ของอุปโภคและบริโภค มาร่วมบริจาคกันตลอดทั้งวันเป็นจำนวนมาก “สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว ของเราเป็นหน่วยงานแกนกลางของการทำนุบำรุงรักษาและต่อยอดงานเทศกาลวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ และงานสืบสาน รักษาประเพณีไทยที่ดีงามให้คงไว้ถึงรุ่นลูกหลานเรา โดยเฉพาะเมื่อเราเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยประการหนึ่ง นอกเหนือจากพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว งานด้านศิลปวัฒนธรรมก็เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินกิจการมหาวิทยาลัยให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน แม้ช่วงนี้เราเพิ่งจะเปิดเรียนหลังสถานการณ์โควิด-19 ได้ไม่กี่วัน ก็มีวันหยุดตามวันสำคัญทางศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาที่ตรงกับวันที่ 5 กรกฎาคมนี้และมีวันหยุดชดเชยอีกด้วย ส่งผลให้มีวันหยุดติดต่อกันยาว สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะจึงงดกิจกรรมพิธีการ แต่ได้ดำเนินกิจกรรมขอรับการบริจาคของจำเป็นเพื่อการดำรงชีพแทน เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพื่อให้ทุกท่านได้รับผลบุญอานิสงส์ร่วมกัน ได้มีโอกาสทำบุญตามกำลังศรัทธาด้วยได้ดังเดิม เป็นการทำบุญในวันอาสาฬหบูชาแบบ New Normal ” อ.ดร.ปรารถนา กล่าว
 

Share