กสอ.ร่วม มศว ชวนโอทอปภาคกลางและตะวันออก ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีการเชิญชวนผู้ประกอบการโอทอป 19 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เขต 8 และเขต 9 รวม 19 จังหวัด ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโอทอป 19 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและสามารถแข่งขันในตลาด ส่งเสริมแนวทางการนำอัตลักษณ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญา มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวสามารถจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถสร้างยอกขายสินค้าเพิ่มขึ้น

Share