TMI รับมอบเกียรติบัตรเพื่อสนับสนุนไฟส่องสว่าง กลางสนามหม่อมราชวงศ์ จุรีพรหม กมลาศน์ มศว

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ รับมอบเกียรติบัตรจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล (ขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลังจาก TMI ได้สนับสนุนไฟส่องสว่างกลางสนามหม่อมราชวงศ์
จุรีพรหม กมลาศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในการเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้ด้วยโดยเฉพาะการเป็นสนามฟุตบอลหรือสนามออกกำลังกาย ที่มีประชาชนโดยรอบมาใช้เป็นประจำ ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร เมื่อเร็วๆ นี้

Share