นิสิตวิศวะ ชีวการแพทย์ มศว รับทุน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรชนก วรสวัสดิ์
นายจิรกิตต์ สิริภัทราวรรณ นางสาวนวินดา นคราวงศ์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 
ได้รับทุน Global Korea Scholarship เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ Pukyong National University ประเทศเกาหลีใต้ ประจำปีการศึกษา 2563

Share