“ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชน”

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมลงนามในพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อาคาร7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวว่า ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชน นี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาและบูรณาการหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพและทักษะชีวิตที่จำเป็นของเด็กและเยาวชน ตลอดจนเครือข่ายการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมและหลักสูตรของหน่วยงาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ 28 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามสุขบัญญัติเป็นนิจ สู้วิกฤตโควิด-19 ด้วยการ ‘สวมหน้ากาก อยู่ห่าง ล้างมือ’ โดยมีนายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ซึ่งอธิบดีกรมพินิจฯ ได้ร่วมลงนามฯ กับ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ร่วมเป็นสักขีพยาน
 
 

โอกาสนี้อธิบดีกรมพินิจฯ ได้รับมอบชุดสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ “รู้เท่าทัน สร้างภูมิคุ้มกันปลอดภัย”จากที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งร่วมชมสื่อนิทรรศการภายในงานด้วย จากนั้นเวลา 14.20 – 15.50 น. ได้มีการจัดเวทีเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (โรค)” โดย ทนพ. ภาคภูมิ เดชหัสดิน (หมอแล็บแพนด้า) นพ. คณวัฒน์จันทรลาวัณย์ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล แสวงบุญสถิต คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการและร่วมเสวนาด้วย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเครือข่าย

Share