คณะกายภาพบำบัด มศว เรียนจริงในชุมชน

ในรายวิชา การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม ของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดการเรียนการสอนให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้ลงไปเรียนรู้ในพื้นที่จริง ในที่ศึกษาชุมชนจริงอาจารย์ปิยนุช ยอดสมสวย อาจารย์ประจำรายวิชา สาขาการ
ส่งเสริมสุขภาพ กล่าวว่า “รายวิชานี้ได้จัดการเรียนการสอนในพื้นที่จริง เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้วิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้เครื่องมือ 7 ชิ้นของคุณหมอโกมาตร จึงเสถียร ทีมอาจารย์ผู้สอน
ก็หวังว่านิสิตคณะกายภาพบำบัดของเราก็จะมีความรู้ความเข้าใจในสุขภาพของชาวบ้านในชุมชนในมิติต่างๆ และสุดท้ายนิสิต
ก็วิเคราะห์ว่าเขาจะมีแนวทางส่งเสริมสุขภาพของชาวบ้านได้อย่างไรให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและตรงกับความต้องการของชาวบ้านด้วย อย่างเช่น การไปจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ให้กับชาวบ้านที่หมู่ 9 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก”

นายธเนศ จิตคงกาล นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 หนึ่งในนิสิตที่ได้ลงพื้นที่ชุมชนดังกล่าว เผยความรู้สึกว่า “ดีใจมากๆ เลยล่ะครับที่ได้มาลงพื้นที่จริงในชุมชน ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า ‘หมู่ 9  กายใจแข็งแรง กินดี
มีสุข’จะได้รู้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนและช่วยให้คำแนะนำความรู้กับชาวบ้าน เพราะผมก็อยากให้เขามีสุขภาพแข็งแรงๆ ครับ”
สำหรับกิจกรรมที่นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานี้เขาเตรียมมาให้กับคนในชุมชนพื้นที่หมู่ 9 มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกจะเป็นในหมวดของอาหาร อีกอย่างหนึ่งคือกิจกรรมการออกกำลังกาย ซึ่งมีกิจกรรมย่อยลงไปอีก 3 กิจกรรมคือ
ขยับนิด ขยับหน่อย ขยับน้อย ขยับนิด กิจกรรมย่อยที่สองคือ กิจกรรม
แฟนพันธุ์แท้ หวาน มัน เค็ม และกิจกรรมย่อยสุดท้ายคือ กิจกรรมตีท้ายครัวซึ่งเน้นให้พ่อแม่ลุงพี่น้าอาป้าลุง
ปรุงอาหารให้เหมาะสมกับโรคและวัยผู้สูงอายุ
แม้ปัจจุบันจะมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เข้ามาแทนที่การเรียนในรูปแบบเรียนในห้องเรียน ฟังการบรรยายแล้วก็ตาม แต่การเรียนนอกห้องเรียนหรือเรียนในพื้นที่จริงกับบางรายวิชาของบางคณะก็ยังคงเป็น
สิ่งจำเป็นและเป็นข้อจำกัดของการเรียนออนไลน์ ที่ยังคงต้องหาคำตอบและทางออกกันต่อไป ก็เป็นได้


Share