นิสิต โพธิฯ มศว ใช้การสื่อสารชาติพันธุ์ สื่อสาร “โควิด-19”

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วทุกพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อกิจการทุกภาคส่วน การรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่คนในทุกพื้นที่เป็นไปในหลายรูปแบบ ซึ่งพื้นที่ของชุมชนคนชาติพันธุ์ก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยการสื่อสารในวิธีเฉพาะคือการใช้ภาษาชาติพันธุ์นั้นๆ
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ก็มีการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กระจายออกไปทั่วถึงยังชุมชนคนชาติพันธุ์เหล่านั้น เช่น ปะกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) ม้ง เป็นต้น โดยอาศัยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นนิสิตของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่สอด ให้สื่อสารด้วยภาษาชาติพันธุ์ของตนเองเพื่อเข้าถึงชาติพันธุ์หรือชุมชนที่มีข้อจำกัดเรื่องภาษา เยาวชนชาติพันธุ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นนิสิตชาติพันธุ์ มศว จึงใช้พื้นที่สื่อออนไลน์สื่อสารเรื่องโควิด-19 ให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และตระหนักต่อโรคระบาด เพื่อป้องกันตัวเอง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ผ่านภาษาชาติพันธุ์
  
ทางเครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมืองจังหวัดตาก จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญโดยใช้สื่อ ภาษาแม่ เพื่อที่คนในชุมชนสามารถเข้าใจถึงสถานการณ์มากขึ้นและรู้ถึงขั้นตอนในการดูแลตัวเอง โดยได้รับการสนับสนุนจาก โครงการพลังร่วมชุมนุมชายแดน ไทย-เมียนมาร์ ในการจัดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนจัดทำโดย TKN TAK นางสาวพรพิมล นาหิรัญคีรี นิสิตชั้นปีที่2 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว หรือแม้แต่แอดมินเพจ ป้อโจ่ง ลุ๊ซั๊ว Poj Ntxoog Lub Suab โดยน้องน้ำฝน กึก้องโลกา น้องเยาวชนชาวม้งที่ทำคลิปวิดีโอหลายคลิป เช่น ถ่ายทอดวิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัยให้คนรุ่นพ่อแม่ได้รับรู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง คลิปวิธีการกักตัวที่ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านภาษาม้ง

Share