2 อนุสิทธิบัตรงานวิจัย มศว

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ชื่อผลงานการประดิษฐ์ “อัลลอยทองแดงทดแทนเงินสำหรับผลิตเครื่องประดับ” และขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุวรา วัฒนพิทยกุล หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว และคณะผู้ประดิษฐ์ ที่ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ชื่อผลงานการประดิษฐ์ “นาโนอิมัลชันสมุนไพรสำหรับผิวหนังสุนัข” ด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้จากงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาสมบัติโลหะสีขาวทดแทนเงินเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ” ที่ประกอบด้วยคณะผู้จัดทำ : ประสาร เจียมบุตร ทิพย์สุดา สาธุกิจชัย ภรัณยู สุขธนกิจ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี ได้เคยนำเสนอว่า เครื่องประดับสีขาวมักนิยมใช้ในกลุ่มเพศชายที่มีไลฟ์สไตส์แบบทันสมัยนิยมความหรูหราแต่มีความเรียบง่าย โดยเครื่องประดับสีขาวในท้องตลาดที่ใช้ในปัจจุบัน มีดังนี้
1. ทองคำขาวหรือแพลตินัม (platinum) เป็นโลหะสีขาวที่มีแพลตินัมผสมอยู่ร้อยละ 95 โดยน้ำหนัก
2. ทองขาวหรือ white gold เป็นโลหะสีขาวที่ประกอบไปด้วยทองเป็นหลัก โดยมีธาตุทองแดง เงิน และนิกเกิลหรือแพลลาเดียมผสม ซึ่งนิกเกิลหรือแพลลาเดียมเป็นธาตุที่กัดสีทองคำให้กลายเป็นสีขาว
3. เงิน (sterling silver) ซึ่งเป็นเครื่องประดับเงินสเตอริง ซึ่งประกอบไปด้วยเงินและทองแดง นิยมมากแต่สามารถ
หมองเมื่อใช้เป็นระยะเวลานาน
4. ทองเหลืองขาว หรือ Silver plus เป็นโลหะทดแทนเงินที่มีส่วนผสมหลักคือทองแดง สังกะสี นิกเกิล ซิลิกอน
และอินเดียม ซึ่งในอัลลอยนี้จะมีนิกเกิลผสมอยู่ราวร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก โดยทองเหลืองสีขาวนี้ถูกสร้างเพื่อให้มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับเงิน สามารถใช้การหล่อขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับได้
จากผลข้อมูลการวิจัยเพื่อศึกษาทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องประดับที่ใช้ทดแทนเครื่องประดับ
เงินของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ปี 2555  พบว่ากลุ่มผู้บริโภคนิยมเครื่องประดับสีขาวเป็นเพศชายถึง
87.40% อยู่ในช่วงอายุ 36-45 ปีและสามารถจับจ่ายได้ในราคาเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ประมาณ 3,001-10,000 บาท
จากราคาเฉลี่ยในช่วงดังกล่าวเครื่องประดับเงินจึงเป็นกลุ่มที่ผู้บริโภคสามารถจับจ่ายได้ หากแต่ว่าราคาเงินมีความ
ผันผวนสูงทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ผลิตและเงินมีความหมอง จึงได้มีความพยายามในการทำอัลลอยทดแทนเงินซึ่งก็คือทองเหลืองขาว หากแต่ว่ามีส่วนผสมของนิกเกิล ซึ่งเป็นพิษต่อร่างกาย ทำให้ผู้สวมใส่เกิดอาการแพ้หรืออัลลอยสีขาวชนิดอื่นๆ ที่ถูกคิดค้นขึ้นมายังไม่สามารถนำมาใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้จริง ดังนั้นผู้วิจัยจึงดำเนินการวิจัยนวัตกรรมอัลลอยผสมทองแดงกับดีบุกที่ปริมาณแตกต่างกัน พบว่าโลหะผสมทองแดงกับดีบุกที่ได้มีสมบัติทาง
กายภาพที่มีสีและความวาวที่ใกล้เคียงกับเงิน สามารถนำมาหล่อแบบประณีตซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับและมีความเป็นไปได้ในการนำมาผลิตเป็นเครื่องประดับ จากการทดลองนี้พบว่า อัลลอยผสมทองแดงกับดีบุกร้อยละ 70 โดยน้ำหนัก เป็นส่วนผสมที่ดีที่สุด เพราะสามารถลดขนาดจากการรีดและทุบได้มากกว่าส่วนผสมอื่นๆ เนื่องจากมีการกระจายตัวของปริมาณเฟส Sn ที่มีความนิ่ม ทำให้เหมาะสมต่อการขึ้นต้นแบบเป็นเครื่องประดับ”
ในโอกาสเดียวกันนี้ ทีมข่าว PRSWU ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรา วัฒนพิทยกุล หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว และคณะผู้ประดิษฐ์ ที่ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ชื่อผลงานการประดิษฐ์ “นาโนอิมัลชันสมุนไพรสำหรับผิวหนังสุนัข” ด้วยเช่นกัน ที่สามารถมีผลงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราสำหรับสุนัขอย่างได้ผล รักษาโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง ป้องกันและเป็นการให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยงสัตว์ให้แก้ปัญหาให้ถูกจุดที่ต้นเหตุ  พร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากผลการวิจัยที่มีประสิทธิภาพแทนการใช้ยาเคมีนำเข้าจากต่างประเทศ จนได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น ทางทีมข่าวจะได้นำเสนอในภายหลัง

Share