MOU มศว – ซีดีจี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกลุ่มบริษัท ซีดีจี โดย บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด กับคุณนาถ
ลิ่วเจริญ ประธานบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ เป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร มศว ประสานมิตร

โอกาสนี้ อธิการบดี มศว กล่าวแสดงความขอบคุณแก่คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี ที่มีความไว้วางใจและเชื่อมั่นต่อการศึกษาและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ใจความสำคัญ ความว่า “นับเป็นโอกาส
อันดีที่มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวนี้กับองค์กรภาคเอกชนอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งผมก็คิดว่าเราความร่วมมือนี้จะทำให้เกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนวิชาการความรู้
ที่ต่างฝ่ายต่างมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกงานฝึกประสบการณ์จริง เมื่อถึงเวลาที่เขาเรียนจบก็อาจได้งานทำได้เลย เรียกว่า Win Win ทั้งสองฝ่าย ในโอกาสที่ มศว
เรามีอายุ 70 ปี เราก็พยายามทำเรื่องความร่วมมือกับภาคเอกชน
ภาครัฐต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งภาคเอกชนก็อาจจะรอโอกาสนี้มานานแล้ว หวังว่าในอนาคตก็อาจมีเรื่องการทำวิจัย R&D พัฒนางานวิจัยต่างๆ
ส่งโจทย์มาให้มหาวิทยาลัยก็ได้ เราก็ได้ร่วมมือกับผู้นำเทคโนโลยี
ที่เป็นความคิดจากคนไทยเรากันเอง ผมขอขอบคุณที่เราเห็นความสำคัญการศึกษาร่วมกันที่จะทำให้เราพัฒนาคน สังคมและประเทศชาติร่วมกันได้”
ด้านซีดีจีกรุ๊ป ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 มีงานสำคัญมากมายใน 5 ศตวรรษ
ที่ผ่านมา เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการให้บริการด้านสารสนเทศแบบครบวงจรแก่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
ในประเทศไทย วันที่ 30 พฤษภาคม 2511 เป็นวันที่บริษัทฯ ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องบินเฟรมและเป็นศูนย์สำรองข้อมูลในประเทศไทยแก่กองทัพสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเวียดนาม ปี 2526 จัดทำข้อมูลทะเบียนราษฎร์กว่า 58 ล้านคนในการจัดทำบัตรประชาชนคนไทย ทำให้การให้บริการทำบัตรประชาชนในปัจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ปี 2536 ริเริ่มระบบตรวจสอบลายนิ้วมือคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ช่วยการทำงานของตำรวจในการตรวจสอบลายนิ้วมือของอาญากรได้รวดเร็วแม่นยำ ปี 2538 จัดทำข้อมูลแผนที่ระบบมาตรส่วน 1:1000 ครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับ MFA การไฟฟ้านครหลวง สร้างฐานข้อมูลให้ง่ายในอนาคต ปี 2543 จัดทำระบบนำทางรถยนต์ด้วย GPS Navigator บน Toyota Camry โดยถือเป็นระบบ GPS
ชุดแรกของไทยที่เข้าสู่การเปลี่ยนโลกด้วย GPS ปี 2547 ริเริ่มระบบสารสนเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยทางบริษัทซีดีจี จัดทำและพัฒนาระบบการตรวจสอบบุคคลที่เดินทางผ่านเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไทย ปี 2547 เกิดเหตุการณ์สึนามิที่ภาคใต้ของไทย ซีดีจีได้ลงพื้นที่ในจังหวัดพังงา ทำแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการค้นหาคนสูญหาย ผู้เสียชีวิต ประเมินพื้นที่เสียหาย รายงานสถานการณ์ความเสียหาย ประเมินสถานการณ์และการกู้ภัย ปี 2548 โครงการการวางผังเมือง ร่วมกับกรมโยธา เป็นต้น
คุณนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี
กล่าวว่า “เราทราบว่ามหาวิทยาลัยมีศักยภาพ มีองค์ความรู้
เราอยากขอมาทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เพราะเราเชื่อว่าความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเรากับการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะสามารถทำให้เด็กๆ ได้มีทักษะความรู้ที่ช่วยสังคมได้ เพราะเทคโนโลยีมีบทบาทและมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตคน
ในยุค Digital Transformation เรามีกลุ่มบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนหลักในการจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการของผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศชั้นนำจาก ESRI Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งภายในประเทศไทยและรวมถึงประเทศในกลุ่ม CLMV ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี Digital Disruption นับเป็นความท้าทายสำคัญทางด้านเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ทำให้เกิดการเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมในทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของภาครัฐไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value – Based Economy) ตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังก้าวเข้าสู่โมเดล ประเทศไทย 4.0 ทำให้องค์กรของเราต้องเร่งปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อก้าวให้ทันกับความท้าทายต่าง ๆ ในฐานะองค์กรผู้ให้บริการด้าน IT Solution ครบวงจรให้แก่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนในประเทศไทยมายาวนานกว่า 50 ปี กลุ่มบริษัทซีดีจีภูมิใจที่ได้มีส่วนในการผลักดันและยกมาตรฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยสู่ระดับสากลมาโดยตลอด นอกจากนี้กลุ่มบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ของเรายังเป็นผู้นำด้าน Location Intelligence และเป็นตัวแทนหลักในการจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการ Solution ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือที่เรียกว่า GIS  อย่างครบวงจร   เพื่อสนับสนุนงานภาครัฐ ภาคเอกชน กองทัพและภาคการศึกษา   เรามุ่งพัฒนาความสามารถในการบริการด้วยความเข้าใจ เพื่อส่งมอบงานที่ดีที่สุดและเป็นที่พอใจให้แก่ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจและสังคมโดยรวม  เราและพันธมิตรมืออาชีพได้ร่วมกันดำเนินงานและ
ส่งมอบผลงานระบบจีไอเอสให้แก่ลูกค้ามามากกว่า 300 องค์กร ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงและเชื่อมั่นได้ในมาตรฐานระดับสากล

ปัจจุบัน อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) ไม่เพียงแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อันดับหนึ่งในประเทศไทยแต่ยังเป็นผู้นำบริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย โดยมีการจัดตั้งบริษัทสาขาเพื่อให้บริการในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม”
ความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความพยายามในการแสวงหาความก้าวหน้าทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนที่เอื้อผลดีต่อการศึกษาและการทำธุรกิจเพราะในยุคปัจจุบัน ไม่มีใครหรือองค์กรใดจะสามารถยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยปราศจากพันธมิตรและความร่วมมือร่วมกันได้นั่นเอง

 

 

Share