“ออกแบบเพื่อการแสดง” มศว หลักสูตรโดนใจ เปิดรับ TCAS 63 เท่านั้น

การรับสมัครเข้าเป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  ในหลายคณะหลายสาขาวิชาในช่วง TCAS 63 นี้ เป็นที่เฝ้ารอคอยของน้องๆ นักเรียนอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะ “ออกแบบเพื่อการแสดง” ที่เปิดรับเฉพาะในช่วง TCAS 63 รอบที่ 2 ซึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  ก็ปรากฏว่าปีนี้ มีน้องๆ หลายคน inbox ไถ่ถามกันมาว่าการออกแบบเพื่อการแสดงเรียนเกี่ยวกับอะไร

การออกแบบเพื่อการแสดง หรือ Theatre Design เป็น 1 ใน 4 วิชาเอกของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงหรือ Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts) ของการเรียนการสอนในสาขาวิชาศิลปะการแสดง ซึ่ง 4 วิชาเอกที่ว่านี้ ได้แก่ วิชาเอกการแสดงและกํากับการแสดง  (Acting and Directing) 2.วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง (Theatre Design) 3.วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย (Thai Dance) 4. วิชาเอกนาฏศิลป์สากล (Western Dance)

การเรียนวิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง ต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต ในระยะเวลาของการเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี เรียนเป็นภาษาไทยภาษาเดียว แต่หากผู้เรียนเป็นชาวต่างชาติก็ต้องเป็นคนต่างชาติที่สื่อสารด้วยภาษาไทยได้อย่างดี ซึ่งก็ไม่มีความร่วมมือกับสถาบันอื่นใด อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังเรียนจบคือ นักแสดง ผู้กำกับการแสดง ครูสอนการแสดง นักวิชาชีพด้านศิลปะการแสดง ผู้ดูแลและเลือกนักแสดง ผู้กำกับการแสดง ผู้เขียนบทละครเวทีละครโทรทัศน์ บทภาพยนตร์ ผู้กำกับเวที นักออกแบบเพื่อการแสดง นักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย นักออกแบบแสง นักออกแบบฉาก ผู้จัดการโรงละครหรือผู้จัดการโครงการการแสดงต่างๆ นาฎศิลปิน นักวิชาชีพด้านนาฎศิลป์ ผู้ออกแบบการแสดงนาฎศิลป์ ครูสอนนาฎศิลป์ ผู้ประกอบการสถาบันครูสอนด้านศิลปะการแสดงและนาฎศิลป์ ฝ่ายประสานงานโครงการทางวัฒนธรรม
การเรียนวิชาการออกแบบเพื่อการแสดง นับเป็นหนึ่งใน 4 สาชาวิชาเอกที่ยังคงตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่เป็นคนรุ่นใหม่และมีความสนใจที่จะทำอาชีพด้านการแสดงหรือที่เกี่ยวข้อง เป็นศาสตร์และศิลป์โดยแท้จริงของธรรมชาติชีวิตมนุษย์ที่อยู่ภายใต้กระบวนการออกแบบ หรือ Design ใช้องค์ประกอบต่างๆ ทางศิลปะและการออกแบบ ไปจนถึงทัศนศิลป์หรือ Visual Art มาเป็นเครื่องมือสำหรับการออกแบบหรือถ่ายทอด เล่าเรื่องผ่านศิลปะการละคร

การเรียนรู้ทางด้านการออกแบบเพื่อการแสดงนั้นจึงเป็นการเรียนรู้กระบวนการ วิธีการ ในการผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ ทางศิลปะครบทุกศาสตร์ทุกแขนงองค์ความรู้เลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีหรือปฏิบัติที่จำเป็นต่องานออกแบบเครื่องแต่งกายไปจนถึงการออกแบบแสง สี ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฉาก เพื่อนำมาใช้กับการแสดง ละครเวที การแสดงในรูปแบบต่างๆ รวมไปจนถึงสื่อ Multimedia ในยุค Digital นี้รวมถึงเกมออนไลน์
คำถามหนึ่งที่น้องๆ ถามกันมาผ่านช่องทางเพจของศิลปะการแสดงนั้น คือ การออกแบบเพื่อการแสดงแตกต่างจากการออกแบบทั่วไปอย่างไร เรื่องนี้พี่นิสิตที่กำลังเรียนสาขาวิชาการออกแบบเพื่อการแสดง กล่าวว่า “ศาสตร์ทางการละครและการแสดงนั้นเป็นสื่อกลางทางศิลปะรูปแบบหนึ่ง ที่ตั้งอยู่บนฐานของการเป็นเรื่องเล่า (Storytelling) ที่มีมาแต่โบราณกาล เรื่องเล่าที่ประสบความสำเร็จและตราตรึงในหัวใจแบบยากจะลืมเลือนนั้น มักจะถูกเลือกนำมาเล่าในช่วงเวลาพิเศษไม่ต่างจากเทพนิยายก่อนนอนที่เราได้ฟังตอนเด็กๆ ซึ่งเมื่อได้ฟัง จินตนาการก็จะช่วยแต่งเติมเสริมภาพให้เราเห็นและเคลิบเคลิ้มไปกับเรื่องเล่าที่มีแต่เพียงคำพูดนั้นได้อย่างเพลิดเพลินสนุกสนาน
แต่น่าเสียดายนะครับที่เมื่อมนุษย์เติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและเรามีเรื่องให้ต้องทำแต่ละอย่างในชีวิตมากมายเกินไป มนุษย์ก็เริ่มสูญเสียความสามารถในการจินตนาการตามไปด้วย สาเหตุนี้กระมังครับ ที่อาจจะเป็นคำตอบให้กับคำถามที่ว่า แล้วทำไม การออกแบบเพื่อการแสดง จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญและสามารถช่วยต่อเติมจินตนาการให้กลับมาสมบูรณ์มากขึ้นได้ในความคิดของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรื่องเล่ามีเวลาจำกัด หลายต่อหลายเรื่องเราอยากจะเล่า ก็พูดตรงๆ ไม่ได้ หรือ อาจจะไม่ได้รับโอกาสให้พูดได้ตามที่อยากจะพูด กระบวนการการแทนค่าข้อมูลต่างๆ ที่พูดไม่ได้ หรือ ไม่มีเวลาพอที่จะเล่าเหล่านั้น ผ่านขั้นตอนของการใช้สัญลักษณ์ (symbol) เพื่อแทนค่าแทนความหมาย จึงหลายเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องอาศัยศิลปะในการจัดกระทำให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ การเรียนการสอน ไปจนถึงการฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือทางการออกแบบ เพื่อเล่าเรื่องในละคร รวมทั้งสื่อ media ต่างๆ จนสามารถสร้างเรื่องเล่าที่สมบูรณ์ ถึงขั้นที่ผู้ชมสามารถตีความและแปลความได้ จึงเป็นเรื่องน่าสนุกและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาภายใต้ระบบคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ตามวิธีการทางศิลปกรรมศาสตร์ครับ”

อีกไม่กี่วันนี้ น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมปลายคนไหนที่คิดอยากจะเรียนศิลปะการแสดงในสาขาวิชาเอก การออกแบบเพื่อการแสดง ก็ต้องมีทั้งทักษะด้านการแสดงและมีความรู้ที่พร้อมจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าเรื่องใหม่ นักแสดงหรือคนที่มีอาชีพในแวดวงการแสดงหน้าใหม่ที่ได้ชื่อว่า เรียนจบจากเอกการออกแบบการแสดง ของ มศว เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใคร เหมือนรุ่นพี่ๆ หลายคนที่โลดแล่นมีชื่อเสียงในแวดวงการแสดงมากหน้าหลายตาในวงการบันเทิงงานแสดงในปัจจุบัน

 

Share