โครงการ “มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค Season 2” ให้ความรู้ สร้างวินัยจราจร

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค Season 2 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ โดยมี ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรมในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต พักอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในมหาวิทยาลัย อันเป็นผลมาจากการขาดระเบียบวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะการไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ โครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค Season 2 จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย สร้างความตระหนักรู้ด้านวินัยจราจร และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นบนท้องถนน โดยได้รับความร่วมมือและการให้ความสำคัญจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและหน่วยงานภายนอกที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินโครงการ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ด้านการจราจรได้แก่ พ.ต.ท.อมรเทพ เชตุนุช สว.สอบสวน สถานีตำรวจภูธรองครักษ์ บรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ส.ต.อ.รชตพล บุญมาก หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก บรรยายเรื่องมารยาทในการขับรถและการขับรถอย่างปลอดภัย นายสมศักดิ์ ช่างนับ นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก บรรยายเรื่อง การบำรุงดูแลรักษารถ และนายทศพร เสงี่ยมงาม นักวิชาการขนส่งจังหวัดนครนายก บรรยายเรื่องพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลังจากการอบรมผู้เข้าร่วมจะสามารถดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายกในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม และ วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2563 ที่ได้รับความอนุเคราะห์เปิดดำเนินการเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการนี้โดยเฉพาะ

 

ด้าน ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ประธานในพิธีกล่าวว่า “การเคารพกฎจราจร การมีวินัยในการขับขี่ ตระหนักถึงความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทาง และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมนั้นถือเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องปฏิบัติและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างวินัยจราจรสามารถเริ่มได้ที่ตัวเราโดยการนำองค์ความรู้ด้านวินัยจราจร กฎหมายจราจรทางบก นำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รู้จักมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางในการใช้รถใช้ถนน คำนึงถึงความปลอดภัยส่วนรวม ไม่ว่าจะภายในรั้วมหาวิทยาลัย หรือถนนนอกมหาวิทยาลัย การจัดโครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค Season 2 ถือเป็นโอกาสที่ดีที่มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายกและสถานีตำรวจภูธรองครักษ์ ในการสร้างความรู้ สร้างความตระหนักด้านวินัยจราจร และหวังว่าจะสามารถลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงสามารถสร้างผู้ขับขี่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้อีกทางหนึ่งอีกด้วย”

 

ปัจจุบันเราจะเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเกิดมาจากการขาดวินัยจราจรของผู้ขับขี่แทบทั้งสิ้น การสร้างความตระหนักในวินัยจราจรและการมีมารยาทในการขับขี่จึงเป็นสิ่งที่ควรจะปลูกผังให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างยิ่ง การที่มหาวิทยาลัยจัดโครงการนี้ขึ้นจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งของการปลูกผัง สร้างการตระหนักและสร้างองค์ความรู้ด้านกฎจราจรให้กับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยให้รู้และเคารพกฎจราจร สามารถเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมทำให้ท้องถนนมีผู้ขับขี่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย

ข่าว/ถ่ายภาพ : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

Share