รพ.ชลประทาน มศว บุกเบิกสร้างเยาวชนหมอจิ๋วที่แม่แจ่ม สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรู้รักสุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หรือ โรงพยาบาลชลประทาน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยจิตอาสาหมอจิ๋ว” ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2563 ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าอบรมจำนวน 20 คน นักเรียนจากโรงเรียนบ้านพร้าวหนุ่ม โรงเรียนบ้านทุ่งยาว จำนวน 70 คน หัวข้อการอบรมประกอบด้วย การทำงานของร่างกายและสัญญาณชีพ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง การเฝ้าระวังโรคติดต่อเชิงรุก กิจกรรมเข้าฐานสัญญาณชีพและฐานความรู้ 10 ฐาน ประกอบด้วย การวัดความดันโลหิต  การจับชีพจร  การวัดไข้  การวัด BMI การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การปฐมพยาบาล การออกกำลังกาย  การเช็ดตัวลดไข้ การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและยาเสพติด

ตลอดปี 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับหมอจิ๋วที่ผ่านการฝึกอบรม ในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในชุมชน โดยมีกระบวนการเยี่ยมบ้าน 3 ขั้นตอน คือ 1. ระยะก่อนเยี่ยมบ้าน หมอจิ๋วต้องวางแผนเตรียมข้อมูลผู้ป่วยและครอบครัว โดยใช้แฟ้มอนามัยครอบครัว OPD Card อุปกรณ์กระเป๋าเยี่ยมบ้านที่มีใบสั่งยา เบอร์โทรศัพท์ผู้ป่วย เครื่องวัดความดันโลหิต หูฟัง ชุดเครื่องมือตรวจหูและตา ปรอทวัดไข้ ไม้กดลิ้น สำลี แอลกอฮอล์ ชุดทำแผล ถุงมือ เครื่องวัดระดับน้ำตาลแบบพกพา แผ่นพับสุขศึกษา ถุงใส่ขยะ 2. ระยะเยี่ยมบ้าน หมอจิ๋วจะได้ฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพ ค้นหาปัญหา รู้จักเข้าใจ ซักประวัติผู้ป่วย สังเกตและประเมินอาการผู้ป่วย ตรวจดูสภาพแวดล้อมรอบบ้าน พูดคุยกับญาติผู้ป่วยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและโภชนาการ 3. ระยะหลังการเยี่ยมบ้าน หมอจิ๋วจะต้องสรุปปัญหาของผู้ป่วยและครอบครัวที่เยี่ยม หาแนวทางการแก้ปัญหาและติดตามเยี่ยมบ้านครั้งต่อไปและนำผลที่ได้มาบันทึกลงในรายงานการเยี่ยมบ้านเพื่อประกอบการดูแลต่อเนื่องและประชุมสรุปงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.

ข่าวและภาพ / เครือข่ายนักสื่อสารองค์กร มศว
หน่วยสื่อสารองค์กร งานบริหารทรัพย์สิน โรงพยาบาลชลประทาน

Share