4 นิสิต มนุษย์ฯ มศว รับทุนกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตร์และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้ารับทุนการศึกษาจากผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงาน “ 60 ปี วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี 2562 เพื่อประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในฐานะที่ทรงเป็นรัตนกวีของชาติ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน ราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นางสาวจิดาภา สุขทั้งวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย
2. นางสาวอุมภรณ์ หอมจันทน์ นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย
3. นายวัชรพงศ์ อาจอำนวยกิจจา นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร กศ.บ. ภาษาไทย
4. นายชัยมงคล ปานเพิ้ง นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร กศ.บ. ภาษาไทย
 ทั้งนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นสมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่ 7 แห่งอาณาจักรรัตนโกสินทร์ (สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์) และเป็นพระราชวงศ์พระองค์แรกที่ทรงได้รับสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช นอกจากนี้ยังเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกที่ประสูติในสมัยรัตนโกสินทร์อีกด้วย ทรงสถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรงสมณศักดิ์เมื่อปี พ.ศ. 2394 ถึงปี พ.ศ. 2396 รวม 2 พรรษา สิ้นพระชนม์เมื่อพระชันษาได้ 62 ปี
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส มีพระอัจฉริยภาพหลายด้าน ในทางอักษรศาสตร์ ก็ได้นิพนธ์เรื่องฉันท์มาตราพฤติ และวรรณพฤติ ตำราโคลงกลบท คำกฤษฎี เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้นิพนธ์บทกวีอีกเป็นจำนวนมาก ที่ล้วนมีคุณค่าเป็นเพชรน้ำเอกทางวรรณกรรมของไทยตลอดมา
สำหรับวรรณกรรมศาสนา ได้ทรงพระนิพนธ์เรื่องปฐมสมโพธิกถา ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก หรือร่ายยาวมหาชาติ ซึ่งนับเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกทางพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ได้ทรงพระนิพนธ์เรื่องต่าง ๆ ไว้มากเช่น ลิลิตตะเลงพ่าย พระราชพงศาวดาร ฉบับสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส เทศนาพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ลิลิตกระบวนพยุหยาตราพระกฐินสถลมารค และชลมารค เป็นต้น
ในทางพระพุทธศิลป์ ได้ทรงคิดแบบพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงเลือกพระอิริยาบถต่างๆ จากพุทธประวัติเป็นจำนวน 37 ปาง เริ่มตั้งแต่ปางบำเพ็ญทุกขกิริยา จนถึงปางห้ามมาร พระพุทธรูปปางต่างๆ เหล่านี้
ในปี พ.ศ. 2533 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลก ประจำปี พ.ศ. 2533 นับเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ได้รับการถวายเกียรตินี้

ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการจัดงาน “ 60 ปี วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” เป็นประจำทุกปีที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและจัดการประกวดทางด้านวรรณกรรม วรรณศิลป์ อักษรศาสตร์ คีตศืลป์ นาฏศิลป์ต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส โดยปีนี้นับเป็นปีที่ ๖๐ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ
อาทิ การเทศน์มหาชาติ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ การประกวดเล่านิทานประกอบการแสดงและการเสวนาวิชาการ ซึ่งมีสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมงานและแข่งขันมากมาย

 

Share