รู้คิด รู้ทัน สร้างสรรค์สังคม

โครงการสัมมนาและเสวนาเชิงวิชาการด้านปัญหาสังคม ภายใต้หัวข้อ “ รู้คิด รู้ทัน สร้างสรรค์สังคม ” เป็นโครงการที่ นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 

ซึ่งจัดขึ้นพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้นำความรู้จากการเข้าร่วมสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม รวมถึงการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเสวนาครั้งนี้จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาในสังคมปัจจุบันทั้งหมด  5 ด้าน อันได้แก่ ด้านวัตกรรมและการออกแบบสำหรับผู้สูงอายุ ด้านการปรับมุมมอง : ร่วมขับเคลื่อนการจ้างงานเชิงสังคม ด้านปัญหาการหย่าร้าง : ชีวิตคู่ หรือ คู่ชีวิต บริหารความเสี่ยงก่อนเตียงหัก ด้านการท่องเที่ยว : เข็มทิศพัฒนาสู่ความยั่งยืน และด้านปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษ : Speak English  แค่คิดก็(ไม่)ยากแล้ว

นวัตกรรมและการออกแบบสำหรับผู้สูงอายุ
เพราะผู้สูงอายุต้องการการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ
โดย คุณสราวัล  เป็นสุข ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ สาขาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ Senior Consultant (Gerontology)

การท่องเที่ยว เข็มทิศพัฒนาสู่ความยั่งยืน
เมื่อการท่องเที่ยว ไม่ได้ส่งผลกระทบด้านบวกเสมอไป และอะไรคือหนทางสู่ความยั่งยืน
โดย คุณวิกรม นันทวิโรจน์สิริ เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
คุณพัชรินทร์ สมหอม (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี

ปรับมุมมอง ร่วมขับเคลื่อนการจ้างงานเชิงสังคม
สุขภาพ การศึกษา การทำงาน หรือแม้แต่เรื่องของสิทธิล้วนแต่เป็นส่งที่ประชาชนคนไทยควรได้รับอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่คนพิการ และการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม การจัดระบบและนโยบายเพื่อรองรับประชากรกลุ่มนี้จึงมีความสำคัญยิ่งและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง
โดย นาวาเอกภราดร คุ้มทรัพย์   ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
คุณวิรุตม์         อภัยวงศ์   นักวิชาการศึกษา ศูนย์สนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) มศว

ชีวิตคู่ หรือ คู่ชีวิต บริหารความเสี่ยงก่อนเตียงหัก
การตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างชายหญิง มีความใกล้ชิด สนิทสนมทางอารมณ์และเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง  ชีวิตคู่ หรือ คู่ชีวิต สามารถจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย คุณโสภิต  สุนทรธนสถิตย์   เจ้าของเพจโสภิตชิทแชท SopitChitichat

Speak English แค่คิดก็ (ไม่) ยากแล้ว
มาเช็คตัวเองภาษาอังกฤษยาก หรือ ไม่กล้าเอง  ภาษาอังกฤษ ภาษาที่คนไทยคุ้นเคยในการเรียน แต่ห่างไกลในชีวิตจริง
โดย คุณปรัชญา  ศรีนัครินทร์ เจ้าของเพจ Englishplease
คุณคริสโตเฟอร์ เชฟ นักแสดง

Share