มูลนิธิ มศว เพื่อสังคม มอบ 70 ทุน ในโอกาส มศว ครบรอบ 70 ปี

มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ 70 ปี มศว 70 ทุน     โดยมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก ทั้งระดับชั้นประถมศึกษา         ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย     ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานนพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ       อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์

ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ  รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เลขานุการมูลนิธิ มศว เพื่อสังคม เปิดเผยว่า “ มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคมได้ดำเนินการจดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการของสถาบันการศึกษาทุกพันธกิจ และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม และเนื่องในโอกาสครบรอบ     70 ปีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มูลนิธิฯ จึงได้จัดโครงการ 70 ปี มศว     70 ทุน ขึ้นโดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก ซึ่งมอบให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 7,000 บาท ระดับอุดมศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท”

นอกจากทุน 70 ทุนแล้ว กรรมการมูลนิธิฯ ยังได้พิจารณามอบทุนการศึกษาพิเศษเพิ่มเติมอีกจำนวน 116 ทุน โดยพิจารณาจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ส่งรายชื่อเข้ารับคัดเลือกจำนวนถึง 250 ราย ในพิธีมอบทุนการศึกษา    ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ นางวิไล พรหมลักขโณ กรรมการมูลนิธิฯ อาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง กรรมการมูลนิธิฯ       อาจารย์อรพินธุ์ คนึงสุขเกษม กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ นางสาววรรณี  วุฒิฤทธากุล นายอำเภอองครักษ์     คุณพัชรี  ศาลาศิลป์ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และนายธนศักดิ์ จิรโอฬารนนท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ในการมอบทุนการศึกษาทั้ง 186 ทุน

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า “การศึกษาเป็นพื้นฐาน       ที่สำคัญ ที่จะให้เยาวชนของเราเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้ต่อไปจากนี้ ถึงแม้ทุนนี้ไม่ได้เป็นทุนที่ได้รับต่อเนื่องก็ตาม แต่อย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางมูลนิธิฯ สามารถช่วยเหลือได้ เนื่องจากในวาระครบ 70 ปี จึงมีมติของกรรมการมหาวิทยาลัยในเรื่องของโครงการ 70 ปี 70 ทุนขึ้นมา และโครงการนี้เราอยากจะให้ทุนการศึกษา ในส่วนของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในเขตจังหวัดนครนายก ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มาตั้งอยู่ในที่นี้เป็นเวลา กว่า 27 ปี มหาวิทยาลัยพยายามสร้างสรรค์ ในเรื่องของการเป็นอยู่ร่วมกับสังคมในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน การให้การศึกษาที่มีการตั้งโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ และการตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่หนองแสง เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องปลูกฝัง ในเรื่องของการเรียนรู้ว่าจะทำอย่างไร ที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนทั้งหลายที่ได้มอบในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยจุนเจือในเรื่องของการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับทุกคน และขอขอบคุณ มูลนิธิฯ กรรมการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ             และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะตั้งใจเรียนและนำความรู้ทั้งหลายเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่มาช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่ดี เป็นสังคมไทยที่น่าอยู่และเป็นสังคมที่มีความสุขต่อไป”

ทุนการศึกษาทุกๆ ทุน ที่ได้มอบให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกคนนั้น แม้ไม่ได้เป็นการให้อย่างต่อเนื่องแต่ก็สามารถที่จะสื่อสารไปได้ว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่สังคมพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เพราะการศึกษาจะเป็นรากฐานของชีวิตเด็กทุกคนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

   

 

ข่าว/ถ่ายภาพ : วารุณี สิรินทร์

Share