ประชุมเตรียมพร้อม เทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 มศว เจ้าภาพ ชูประเด็นด้าน “จิตอาสา”

ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่จัดโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัมนาการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์ โดยมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ กล่าวต้อนรับและแนะนำสถานที่ มศว องครักษ์ และรศ.นพ.โอฬาร  พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมในครั้งนี้มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวิวัฒนาการมาจากต้นกำเนิดเดียวกัน และล้วนมีสัญลักษณ์ร่วมกัน คือ “สีเทา” ซึ่งหมายถึง สมองอันเป็นหลักชี้นำการจัดการศึกษามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตามข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในเครือ เทา-งาม จะให้ความร่วมมือกันด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา วิชาการ และบำเพ็ญประโยชน์  มีการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม สัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

การจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในโครงการ เพื่อระดมความคิดเห็นและสำรวจพื้นที่เป้าหมายในการจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม นอกจากนั้นยังเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมออกแบบการจัดกิจกรรมในโครงการดังกล่าวร่วมกัน อันจะนำไปสู่กิจกรรมที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอีกด้วย กิจกรรมมีกำหนดจัดในช่วงเดือนมกราคม  – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  และ โรงเรียนวัดพรหมเพชร ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ภายใต้กรอบแนวความคิด “ประสานมิตร จิตอาสา พัฒนาสังคม”

รศ.นพ.โอฬาร  พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตกล่าวว่า “กิจกรรม เทา- งามสัมพันธ์ ดำเนินมาถึงครั้งที่ 23 แล้ว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างการรับรู้ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว หลายมหาวิทยาลัยอยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกและทำกิจกรรมร่วมด้วย ซึ่งคิดว่าบริบทของกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ส่วนไหนที่ดีก็ยังคงไว้ ส่วนไหนที่คิดว่าต้องปรับเปลี่ยนก็ต้องปรับไปตามความเหมาะสม ดังที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พระองค์ทรงเชื่อว่า สังคมจะเปลี่ยนได้ด้วยวินัยชาติและจิตอาสา ก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันสังคมต้องการความช่วยเหลือโดยการให้ของทุก ๆ คน เราจึงคิดว่าปีนี้ บริบทของเทา-งามสัมพันธ์ ชูประเด็นเรื่องของจิตอาสาและที่สำคัญเราได้ดึงเอา สภา 5 เทา ซึ่งเดิมมีกิจกรรมที่แยกออกไปอีกกิจกรรมหนึ่ง จึงคิดว่าเมื่อมีกิจกรรมเกี่ยวกับเทางามสัมพันธ์อยู่แล้ว ก็สามารถเอากิจกรรม 2 ส่วนนี้เข้ามาอยู่ด้วยกัน และทำกิจกรรมให้มีผลต่อสังคม มีประสิทธิภาพและได้งานที่คุ้มค่า โดยกิจกรรมครั้งนี้จะให้พื้นที่สำหรับสภานิสิตเต็มที่ หวังว่ารูปแบบหรือการทำกิจกรรมในเครือเทางามในครั้งนี้จะมีความโดดเด่น เป็นรูปแบบที่ชัดเจน และบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน สอดแทรกอยู่ในทุกกิจกรรม”

กิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น ทั้งผู้จัดและผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการเรียนรู้ การต่อยอด และเกิดการรับรู้สู่สังคม กิจกรรมเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ที่จะจัดขึ้นนี้ ชูประเด็นด้าน “จิตอาสา” ซึ่งสังคมกำลังต้องการการช่วยเหลือจากคนในสังคมด้วยกันในทุกๆ ด้าน การทำกิจกรรมที่ตระหนักถึงชุมชน สังคม มุ่งเน้นการเป็นจิตอาสาจึงเป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการ ณ ปัจจุบันได้อย่างตรงจุด

 

 

 

 

 

ข่าว/ถ่ายภาพ : วารุณี สิรินทร์

ข้อมูล : ส่วนกิจการนิสิต

Share