นพ.สุทัศน์ อาจารย์ สร้างชื่อสู่ มศว

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ นายแพทยสุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และทีมคลินิกโรคหลอดลม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยและแสดงศักยภาพความเชื่อมั่นด้านคุณภาพการศึกษาอีกด้วย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการตรวจประเมินกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม โดยกรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย หรือสมาคมคิวซีแห่งประเทศไทย (The Association of QC Headquarters of Thailand) เรื่อง Changes towards “Total Care Model” through Clinical Lead Team’s efforets : The COPD Pilot Project เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ
ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและ พัฒนาให้ภาครัฐและภาคเอกชนเป็น “องค์กรแห่งคุณภาพ” ที่มีมาตรฐานระดับโลก ซึ่งสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย จะส่งเสริมและพัฒนา “องค์กรแห่งคุณภาพ” ด้วยการสนับสนุนให้มีการใช้เทคนิค เครื่องมือและกิจกรรมต่างๆ ในการบริหารจัดการคุณภาพ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร พร้อมกับการยกระดับคุณภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตของคนไทยสู่มาตรฐานสากล
สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย  มุ่งมั่นในการรณรงค์  ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา และเป็นที่ปรึกษาให้บุคลากรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีจิตสำนึกในเรื่องของคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยระบบการบริหารจัดการคุณภาพ เป็นแนวทางดำเนินการเพื่อการผลิตสินค้า และ/หรือ การให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  เพื่อการพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ “องค์กรแห่งคุณภาพ” ระดับโลก อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรทั้งภายในประเทศและในเวทีการค้าโลก เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

Share