เรียนรู้แบบล้ำๆ กับ 5 เอกวิชาเด่น รร.สาธิต มศว

“จะเป็น active learning ได้ ต้องฝึกให้เด็ก love to learn, learn to learn , learn to live (ทักษะอาชีพ) และ learn to love (ทักษะชีวิต)” คำกล่าวของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม) เพื่อให้เป็นตัวอย่าง Living Lab ด้านการศึกษาเด็กไทย

การได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนสาธิตนั้น คือการเป็น Standbox เพื่อทดลอง ทดสอบของใหม่ๆ เป็น Experimental platform ในลักษณะของ Living lab ด้านการศึกษาไทย โรงเรียนสาธิตฯประสานมิตร มศว นั้นเป็นหนึ่งในตัวอย่างต้นแบบที่ดีในการเป็น Living Lab ของการศึกษาไทย
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม) มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ให้ศักยภาพความถนัด ความชอบของนักเรียน เพราะเชื่อว่าผู้เรียนสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพหรือปัญญาด้านต่างๆ ได้ตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นหาตัวเอง ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นอาทิ เช่น ทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ใช้เหตุใช้ผล การทำงานเป็นระบบ มีทักษะการสื่อสารทางสังคม
สำหรับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ได้มีแค่สายวิทย์ฯ หรือสายศิลป์ฯ ให้เด็กๆได้เลือกเท่านั้น แต่ทางโรงเรียนได้เปิดกว้างในสาขาวิชาเอกต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนและรองรับอาชีพในอนาคตไว้ด้วยกันถึง 22 วิชาเอก เช่น เอกวิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ เอกแอนิเมชั่น วิชาเอกดิจิทัล มีเดียอาร์ต เอกดุริยางคศิลป์ วิชาเอกพลศึกษา เอกอาหารการโรงแรม เป็นต้น โดยในทุกสาขาวิชาเอก  อีกทั้งในปัจจุบันวิชาเอกที่เปิดใหม่และตอบรับกับการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 คือ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Engeneer Artificial Intelligence : E-AI  )กลุ่มสาขาวิชา คณิต-วิศวะ (Mathematic Engineer: ME) และกลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology : IT) ที่มีเป้าหมายในการสร้างผู้เรียนที่รู้ทันเทคโนโลยีสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้กับศาสตร์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาผ่านรูปแบบการทำโครงงานเป็นฐาน โดยสาขาวิชาเอกต่างๆ และจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยในคณะใดเพื่อต่อยอดองค์ความรู้

การพัฒนาคนในโลกอนาคตนั้น เป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด ดังเช่นที่สาธิตฯ ประสานมิตรสอนเด็กๆ ก็จะทำให้เราสามารถสร้างคนให้มีความคิดสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
ปัจจุบันโรงเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม) มีการจัดการเรียนการสอนแบบล้ำๆ กับ 5 วิชาเอกใหม่ที่เด็กๆ รู้สึกสนุกกับการเรียน แตกต่างจากที่เราเคยคุ้ยเคยกับการแบ่ง ม.ปลายตามแผนการเรียนต่างๆ อย่าง วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-ภาษา เพราะโลกเปลี่ยน บริบทของสังคมเปลี่ยนไปจนอาจจะไม่เพียงพอต่อการปรับการใช้ชีวิตในทุกวันนี้  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร จึงเปิด 5 วิชาเอกใหม่ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการต่อยอดการเรียนต่อสายต่างๆ ได้ตรงตามโจทย์ของไลฟ์สไตล์เด็กยุคดิจิทัล ตอบรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
วิชาเอกคณิตศาสตร์-วิศวะ (ME)
เน้นสอนให้นักเรียน มัธยม มีความรู้เพิ่มเติมในส่วนของวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างตรงจุดที่ผู้เรียนมีความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ การสอบแข่งขับเพื่อประเมินศักยภาพของตัวเอง
มีการผลักดันให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ชิ้นงานตามความสนใจ เพื่อเก็บเป็นผลงานสำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
เอกคอมพิวเตอร์ (IT&MT)
มีการสอนภาคปฏิบัติในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบกราฟิก  โมชั่นกราฟิก แอนิเมชั่น วิชวลเอฟเฟค รวมถึงทางด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เช่น การเขียนโปรแกรม การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รวมไปถึงการต่อยอดในวิชา วิทยาการหุ่นยนต์
นอกจากนี้นักเรียนในวิชาเอกนี้ได้ถูกส่งไปฝึกงานตามบริษัทต่างๆ ตามความสนใจของตัวเอง เพื่อสะสมประสบการณ์การทำงานอย่างแท้จริง
ดิจิทัลมีเดียอาร์ต (DMA)
วิชาเอกที่เน้นความเป็นศิลปะเข้ามาผสมผสานกับความเป็นดิจิทัล เหมาะกับนักเรียนที่ชื่นชอบศิลปะประยุกต์ มีต้องการจะเรียนต่อในสายดิจิตอลอาร์ตต่างๆ โดยวิชาที่ใส่เพิ่มเข้ามาในเอกนี้จะมีตั้งแต่ วิชาวาดเส้น (Drawing) การออกแบบต่างๆ การออกแบบกราฟิก การพัฒนาเกม ออกแบบเว็บไซต์ การผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล และมีการผลักดันให้นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนอกสถานศึกษาอีกด้วย
นันทนาการและภาษาเพื่อการท่องเที่ยว
เน้นการสอนให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาที่แข็งแรงทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ฝึกสอนให้นักเรียนมีภาวะผู้นำ มีบุคลิกภาพที่ดี พร้อมไปด้วยทักษะการนำเสนอ นอกจากนี้ยังมีวิชาที่น่าสนใจให้นักเรียนได้เรียนกัน ไม่ว่าจะเป็น การบริหารและการจัดการท่องเที่ยว การถ่ายภาพและทักษะชีวิต
พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (FAI)
AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นอีกหนึ่งกระแสที่เรียกได้ว่า “กำลังมา” ในปัจจุบัน มีนักเรียนอีกมากมายที่สนใจในเรื่องนี้ สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนวิชาเอกนี้ก็มีมากมาย ตั้งแต่วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์แบบเข้มข้น รวมถึงวิชาการวิจัยทางปัญญาประดิษฐ์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในวิชาเอกนี้จะเน้นการสร้างสรรค์ชิ้นงานจริง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ โดยนักเรียนจะต้องจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ภายในโรงเรียนด้วย
เด็กในโลกศตวรรษที่ 21 จะเป็นคนที่มีองค์ความรู้ด้านสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดมากเพียงไหน ก็ต้องไม่ลืมการพัฒนาจิตใจให้เป็นคนที่มีความเป็น “มนุษย์” สมบูรณ์แบบได้ทั้งการเป็นผู้มีทักษะวิชาชีพและมีทักษะชีวิตควบคู่กันไป

 

Share