มศว รับการประเมินระดับนานาชาติ 4 หลักสูตรนำร่อง

วันนี้ (วันที่ 17 กันยายน 2562) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเรา โดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมผู้บริหารตั้งแต่อธิการบดี รองอธิการบดีและคณบดี ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิระดับอาเซียนนานาชาติ ในงาน 160 th AUN-QA Program Assessment โอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับการประเมิน จำนวน 4 หลักสูตรนำร่องได้แก่ 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ Bachelor of Science in Gems and Jewelry Program ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 2.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Science in Nursing Program ของคณะพยาบาลศาสตร์ 3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ Master of Science in Applied Behavioral Science Research Program ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย Bachelor of Science in Sports and Exercise Science Program ของคณะพลศึกษา ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2562
การประในคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาและรวมถึงการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยด้วยอย่างแน่นอน เพราะมหาวิทยาลัยย่อมมีพันธกิจหลักสำคัญอันดับแรกๆ คือ ความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอน หรืออาจจะสำคัญไปกว่าทุกครั้งเพราะมีหลักสูตรนำร่อง 4 หลักสูตร ให้ผู้ประเมินจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 8 ท่าน มาเป็นกรรมการประเมินกันอย่างถึงลูกถึงคน เข้มข้น เอาจริงเอาจัง
โอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี  ในฐานะเจ้าบ้านและหัวหน้าครอบครัว มศว นอกจากจะทำหน้าที่ให้การต้อนรับผู้ประเมินแขกระดับภูมิภาคอาเซียนทั้ง 8 ท่านแล้วเป็นอย่างดีแล้ว  ยังต้องรับภาระหนักหลังบ้าน นำพา มศว ก้าวไปสู่ปีที่ 71 ที่เราอาจจะอยากมุ่งหวังให้เป็น “มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน” ซึ่ง มศว ของเราในสายตาของคนจากสังคมภายในและภายนอกก็คงมีความเชื่อมั่นร่วมกันว่า เรามีองค์ความรู้ที่ครอบคลุมทุกศาสตร์ ตั้งแต่จุดเริ่มของมหาวิทยาลัย ที่เริ่มมาจากด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เริ่มต้นมาจากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดวิชาชีพครูชั้นสูง มีโรงเรียนสาธิตรวม 5 แห่งในปัจจุบัน จนตอนนี้ได้ขยายรวมไปถึงวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เราเป็น Integrated education อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือ Innovation ซึ่งตรงกับภารกิจของการพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่การเป็น Value – based economy และ Innovation nation
เราได้สืบทราบถึงการทำงานอย่างหนักของศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในภารกิจงานวันนี้อีกท่านหนึ่งร่วมกับทีมฝ่ายประกันคุณภาพและคณบดีที่เกี่ยวข้องโดยตรงของ 4 หลักสูตร และคณาจารย์หัวหน้าหลักสูตรทั้งหลายเหล่านั้น ตลอดจนทีมคณาจารย์ทุกท่าน ต่างมิอาจปฏิเสธหลักการของการบรรจุเนื้อหาลงในหลักสูตรที่มีอยู่ทั้งหลักสูตรในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ที่ว่าด้วยเรื่องของการสร้างคนให้เป็นคน เรื่องของมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อและจิตวิญญาณของความเป็นคน มิใช่เครื่องจักรกลหรือมนุษย์หุ่นยนต์ แม้ว่าเรากำลังจะถูกอิทธิพลของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาทำหน้าที่แทนคนเราในบางบทบาทได้แล้วก็ตาม แต่การสร้างคน การผลิตคนที่ดี มีคุณภาพ คนดีคนเก่งให้เป็นกำลังสำคัญของสังคมประเทศชาติก็เป็นหน้าที่หลักของสถาบันการศึกษา โดยผ่านเนื้อหาของหลักสูตรนั่นเอง งานนี้จึงมิใช่เรื่องง่ายที่หลักสูตรนำร่องเพียง 4 หลักสูตรนี้จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือให้แก่คณะกรรมการระดับนานาชาติ จะได้ร่วมกันกลั่นกรอง ตรองตรวจหาข้อติข้อดีของหลักสูตรเพราะนี่คือการประกันคุณภาพระดับนานาชาติ ถือว่าสรรพกำลังมันสมองของนักคิดนักทำของ มศว ในวันนี้จะได้หารือและหาทิศทางร่วมกันในการก้าวไกลไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมากกว่ามหาวิทยาลัยเชิงปริมาณ มีศาสตร์และศิลป์ที่บูรณาการร่วมกัน สร้างคน สร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม บนพื้นฐานแห่งสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ที่ไม่หลงลืมการสร้างคนให้เป็น “คน” ร่วมกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ที่มิอาจปฏิเสธได้ บอกเล่าเรื่องราวของนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการผสานแนวคิดใหม่ในการรับการประเมินหลักสูตรระดับอาเซียน AUNQA ใน 4 หลักสูตรนำร่องของ มศว นั่นเอง

Share