SWU Innovation Club by GSB Startup

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมเป็นประธานเปิด “ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์” โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ร่วมกับ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว ธนาคารออมสิน ภายใต้โครงการ Open House SWU Innovation Club by GSB Start Up โดยได้รับเกียรติจาก คุณธิติธัช นรวีร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คุณนงนภัส หมวดเดช ผู้อำนวยการสำนักงานประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเป็นประธาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ เวทีลาน SWUNIPLEX หน้าอาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตรโอกาสนี้ คุณธิติธัช นรวีร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวถึงบทบาทของธนาคารออมสินในโครงการนี้ว่า “ออมสินเป็นธนาคารของรัฐ ก่อตั้งมา 109 ปีแล้ว เป็นธนาคารที่อยู่เคียงข้างประชาชนมาโดยตลอด เราเล็งเห็นความสำคัญของมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีกลุ่มนิสิตนักศึกษาเป็นเป้าหมาย เพราะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็น Start Up  และ มศว เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูงมาก กิจกรรมนี้มี 3 กิจกรรมหลัก อันดับแรกคือ Co Space เป็นพื้นที่ที่ให้นิสิตได้คิดหาไอเดีย ในส่วนที่สองเป็น SMEs Smart Up Idea ให้นิสิตได้มีความคิดในเรื่องของ Smart Up และกิจกรรมที่สามคือ Prototype เป็นเรื่องของธุรกิจ เรามองว่านิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจะเป็นนักรบพันธุ์ใหม่ที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ปีแรกนับตั้งแต่เข้าเรียนมาซึ่งเราจะมองข้ามผ่านไปไม่ได้เลย กลุ่มนี้จะเป็นต้นกล้าพันธุ์ใหม่ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีศักยภาพได้  ถ้าเราสามารถส่งเสริมไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ได้ ใหม่ๆ ให้เป็น ดิจิทัล ได้ เพราะในระยะเวลาอันสั้นนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าธนาคารอาจจะหายไปหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป หลายสิ่งหลายจะหายไปในโลกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล ถ้ายังปรับไม่ทันเราทุกคนจะแย่ ธนาคารออมสินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์อบรมให้นิสิตบ่มเพาะในความคิดในไอเดียใหม่ๆ การทันสมัยไม่เพียงพอ เราต้องล้ำสมัย  นิสิตนักศึกษาไทยเรานี่เก่งมากนะครับเรื่อง Start Up ไม่แพ้ที่ใดๆ ในโลกที่ผมเคยไปดูงานมา ผมสามารถการันตีได้ครับ ธนาคารออมสินยินดีที่จะเป็นผู้ร่วมสนับสนุนกับกิจรรมดีๆ แบบนี้ครับ”
 

 

 

โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของคณาจารย์ มศว จากทางสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ของการทำงานวิจัยที่มีศักยภาพในการเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อีกทั้งยังได้มอบเงินรางวัลการประกวด Smart Up Idea แก่นิสิตผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ให้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นิสิตนักศึกษาเพื่อการเป็น Start Up รุ่นใหม่ๆ ต่อไป

Share