โชว์เคสความสำเร็จงานบริการวิชาการสู่ชุมชน ว.อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว

การนำเสนอผลโครงการบริการวิชาการlสู่ชุมชน ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ปี 2562 ผ่านพ้นลุล่วงไปได้ด้วยดี นำโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มเครื่องประดับยาถมดำปราศจากตะกั่ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว พี่อร ณิชาภา เมฆจรัสวิทย์ Active Actor คนเก่งและผู้นำชุมชน ผู้บุกเบิกลงแรงกายแรงใจร่วมเรียนรู้เป็นผู้ร่วมอบรมโครงการนี้มาตั้งแต่รุ่นแรกจนได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ผู้ร่วมชุมชน สร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับยาถมดำปราศจากตะกั่วออกมาอย่างหลากหลายรูปแบบ หลายต่อหลายผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน ครอบครัวได้ งานนี้ได้รองอธิการบดีส่วนกิจการเพื่อสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ที่เล็งเห็นความสำคัญของโครงการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน : ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ (ปีที่ 1 )ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว กล่าวขอบคุณผู้ร่วมโครงการฯ ผู้ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะคนในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย “โครงการฯ นี้ มีพื้นที่เป้าหมายที่ชุมชนหนองแสง จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในชุมชนเพื่อสร้างฐานการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาและสร้างหมู่บ้านต้นแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เพื่อจัดการความรู้ด้านธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ในการสร้างศูนย์อัญมณี อ.แม่สอด จ.ตาก ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดและทีมงานปฏิบัติการส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว ทีมงานวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่ร่วมมือทำงานจนโครงการประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ”
ทั้งนี้คณบดี ขจีพร วงศ์ปรีดี ยังเคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหลายต่อหลายโครงการ หนึ่งในนั้นคือโครงการวิจัย การผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและเครื่องตกแต่งบ้านด้วยภูมิปัญญาอัตลักษณ์ โครงการInnovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษาแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 และได้รับรางวัล Gold Award สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ บูทนิทรรศการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลงานวิจัยเรื่อง Green Jewelry: นวัตกรรมแท่งถมปราศจากตะกั่วเพื่อการส่งออก 2558
เนื่องจากอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของภาครัฐ  ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ก้าวทันอุตสาหกรรมแบบดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทยให้แข่งขันได้ระดับสากลในอนาคต ศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย หรือ KiThai (Kreative Industry of Thailand) จึงถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2561 เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (College of Creative Industry) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ศิลปะและวิทยาศาสตร์ ด้านอัญมณี เครื่องประดับแฟชั่นและของตกแต่งบ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มพลังสร้างสรรค์ นวัตกรรมอุตสาหกรรม และเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะนำบทบาทและหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น

 

Share