เภสัชศาสตร์ มศว ร่วมมือ พัฒนาศักยภาพผลิตยาสมุนไพรใน รพ.รัฐ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ ระยะที่ 2 ที่มีสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้น
โอกาสนี้ ผศ.ดร.วิมล พันธุเวทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้สัมภาษณ์ถึงความสำคัญของการที่คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้เข้าร่วมอบรมและมีความร่วมมือในโครงการฯ ดังกล่าว ว่า “คณะเภสัชศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สร้างนวัตกรรมการวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์อย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ที่ผ่านมานิสิตคณะเภสัชศาสตร์ของเราก็ได้สร้างชื่อเสียงในวงการวิชาชีพด้านเภสัชกรรมมากมาย เช่น นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มศว ผู้ได้รับรางวัลงานสร้างสรรค์ infographic สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานทั้งรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ นอกจากนี้เรายังมีสวนสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนิสิตและประชาชนทั่วไปเพราะเรามองว่าเรื่องสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัว ทุกครัวเรือนสามารถปลูกสมุนไพรไว้ใช้ไว้กินเป็นอาหารและเป็นยาได้ เราอยากสร้างความรู้และความเข้าใจใหม่ว่า สมุนไพรไม่ใช่ยาขม เรามีภาคปฏิบัติทั้งที่พานิสิตไปเรียนรู้จริง ไปให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ตามแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมเพราะเป็นงานบริการวิชาการสู่ชุมชน เรามีงานวิจัยที่เป็นประโยชน์มากมาย ล้วนเป็นเรื่องสมุนไพรที่น่าศึกษาและเชื่อว่าศึกษาได้ไม่มีวันจบ ในความเป็นคณะเภสัชศาสตร์ มศว เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาภาครัฐที่มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้เป็นผู้ที่ออกไปรับใช้สังคม ประกอบวิชาชีพด้านเภสัชกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างจิตสำนึกในวิชาชีพจึงเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องปลูกฝัง ปัจจุบันบุคลากรในโรงพยาบาลของรัฐ มีบทบาทและหน้าที่สำคัญ ในการผลิต วิจัยและพัฒนายาสมุนไพร โดยต่อยอดจากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและสามารถแก้ปัญหาสุขภาพของโลก การผลิตและการควบคุมคุณภาพ ยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน ในวันแรกของการอบรมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมานี้ ในฐานะคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มศว ก็ได้รับเกียรติบรรยายหัวข้อ Technology Management ร่วมกับท่านผู้อานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต งานนี้สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ มศว ในฐานะที่ทุกสถาบันเป็นหน่วยงานรัฐที่ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรและผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตยาสมุนไพร เพื่อสร้างมูลค่าการตลาดของวัตถุดิบสมุนไพรและยาสมุนไพร ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ จึงเห็นควรดาเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เภสัชกรและผู้ปฏิบัติงานได้เพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ด้านเภสัชกรรมสมุนไพรอย่างเป็นระบบ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตยาสมุนไพร
ในโรงพยาบาลของรัฐ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ บุคลากรในโรงพยาบาลของรัฐ มีบทบาทและหน้าที่สำคัญ ในการผลิต วิจัยและพัฒนายาสมุนไพร โดยต่อยอดจากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถแก้ปัญหาสุขภาพของโลก การผลิตและการควบคุมคุณภาพ ยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน การเตรียมวัตถุดิบ pre and post marketing surveillance และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ในการผลิตและควบคุมคุณภาพ รวมถึงองค์ความรู้ของการแพทย์แผนไทยและโครงสร้างตำรับยาแผนไทย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการใช้สมุนไพรในโรงพยาบาล ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)”นอกจากนี้ก็ยังมีการบรรยายพิเศษ การเตรียมความพร้อมการผลิตยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม
ในโรงพยาบาลของรัฐ โดย นพ.ขวัญชัย
วิศิษฐานนท์ ผู้อานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต –1 Process Validation -Definition & Requirement โดย อ.ดร.ภก.นพดล เหลืองภิรมย์ ที่ปรึกษาสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การตรวจสอบความ
ถูกต้องของกระบวนการผลิต –2 Process Validation -Approach & ASEAN Guide
โดย อ.ดร.ภก.นพดล เหลืองภิรมย์ ที่ปรึกษาสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การผลิตยาสมุนไพรระดับอุตสาหกรรมในโรงพยาบาลของรัฐ –1 Industrial herbal Technology – Formulation Development – 1 โดย ผศ.ดร.ภก.สถาพร นิ่มกุลรัตน์ อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ มศว
การผลิตยาสมุนไพรระดับอุตสาหกรรมในโรงพยาบาลของรัฐ –2 Industrial herbal Technology – Formulation Development – 2 โดย ผศ.ดร.ภก.สถาพร นิ่มกุลรัตน์ อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ มศว การควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านเคมีและฟิสิกส์ ผศ.ดร.ภญ.ศุภวรรณ บุณระเทพ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์
โดย อ.พท.นิรันดร์ วิพันธุ์เงิน อาจารย์ประจำ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต การเตรียมสารสกัดให้มีคุณภาพมาตรฐานตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านเคมีและฟิสิกส์ โดย รศ.ดร.ภญ.นริศา คาแก่น อาจารย์ประจำ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต การวิเคราะห์สารสำคัญในสมุนไพรตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านเคมีด้วย UV โดย ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี อาจารย์ประจำ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต การวิเคราะห์สารสำคัญในสมุนไพรตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านเคมีด้วย HPLC โดย ผศ.ดร.ภก.ปฐม โสมวงศ์ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต การพัฒนาตำรับและการทดสอบความคงสภาพ : ยาแก้ไอมะขามป้อม
โดย อ.ดร.ภญ.ชุติมา สินสืบผล อาจารย์ประจำ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต การพัฒนาตำรับและการทดสอบความคงสภาพ : ครีมไพล โดย อ.ดร.ภก.นันทชัย หาญประมุขกุล อาจารย์ประจำ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
โดยในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ก็ยังเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เข้มข้นขึ้น ด้วย ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพและการผลิตยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ กรณีศึกษา : ยาแก้ไอมะขามป้อม ครีมไพล แคปซูลเถาวัลย์เปรียง แคปซูลขมิ้นชัน

นอกจากการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์อันเป็นพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่งของคณะเภสัชศาสตร์ มศว แล้ว การตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรและผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตยาสมุนไพร เพื่อสร้างมูลค่าการตลาดของวัตถุดิบสมุนไพรและยาสมุนไพร ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ก็นับเป็นภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งยวด เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จึงแสดงให้เห็นศักยภาพของคณะเภสัชศาสตร์ มศว ด้วยเช่นกัน เพื่อให้เภสัชกรและผู้ปฏิบัติงานได้เพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ด้านเภสัชกรรมสมุนไพรอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการผลิตยาสมุนไพรอย่างเป็นระบบ เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ
การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพต้องเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านเคมีและฟิสิกส์

 

Share