คณะวิทย์ฯ มศว “ไหว้ครู”ให้รู้คุณค่า “ครู” มอบรางวัลนิสิตดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
เป็นประธานพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ใน “โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562” เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       

 เชื่อว่าวันนี้ครูอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ทุกคน จะมีความปลาบปลื้มยินดีจนบางท่านอาจกลั้นน้ำตาแห่งความปลื้มปีติไว้ไม่ได้ เมื่อศิษย์ใหม่ก้มกราบแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์คนแล้วคนเล่า กราบเท้าครูผู้ได้ชื่อว่าเป็นพ่อแม่คนที่สองของชีวิตอาจไม่เท่าได้กราบเท้าพ่อแม่ที่แท้จริงของตนเอง แม้เพียงสักครั้ง พิธีกรรมการไหว้ครูที่สืบสาน รักษาและต่อยอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จากใจลูกศิษย์ถึงใจครู จะคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ได้ก็เพราะครูมีความเป็นครูด้วยจิตวิญญาณของคนเป็นครู ศิษย์มีความเป็นศิษย์ด้วยเพราะรู้ตัวว่าเป็นศิษย์ไม่คิดล้างครู
นิสิตใหม่จึงควรประพฤติตัวเป็นนิสิต มศว ที่ดี มีความตั้งใจเรียนเพื่อความสำเร็จในการงานวิชาชีพที่ดีต่อไปใน
วันข้างหน้า พิธีไหว้ครูวันนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้มีส่วนร่วมกันทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยเราไว้ระหว่าง ครูกับศิษย์ ศิษย์มีครู จะเป็นผู้ที่มีความเจริญก้าวหน้า ครูมีศิษย์ก็เพื่อให้ครูได้ภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกศิษย์ที่ได้สอนสั่ง ให้วิชาความรู้ ทำให้ครูได้ทำหน้าที่ครู มุ่งมั่นงานสอนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรมใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตและมีจิตสาธารณะ มีความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่มุ่งสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนรู้และการวิจัยในระดับสากล   ผลิตบัณฑิต
ที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนนั่นเอง
นอกจากพิธีไหว้ครูแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ยังได้มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตผู้ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี เกียรติบัตร
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เกียรติบัตรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเป็นนิสิตต้นแบบของนิสิตดีมีคุณภาพ ท่ามกลางความชื่นชมยินดีจากคณาจารย์และนิสิตทุกชั้นปี ตลอดจนการได้รับเงินทุนสนับสนุนกิจการของคณะวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานชมรมต่างๆ

Share