เภสัชฯ มศว เจ้าภาพ “บ่มเพาะต้นกล้าสร้างเสริมสุขภาพ”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานแรกพบ โครงการบ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวความคิดสร้างเสริมสุขภาพ นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง 19 สถาบัน ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกคณะเภสัชศาสตร์มุ่งผลิตนิสิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคม เป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพและมีหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนทั่วไป โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนมีสุขภาวะทางร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็งและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข  ดังนั้นสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.)ในฐานะตัวแทนนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์จากทุกมหาวิทยาลัย  ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนและเล็งเห็นว่า  นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์เป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ความรู้  ดังนั้น สนภท.จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพขึ้น  เพื่อให้นิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์เกิดแนวความคิดด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งยังเป็นการต่อยอดโครงการในปีที่ผ่านๆ มา

 

 

 

ฃฃ

Share