รางวัลดีมีให้คนดีมีจิตอาสา

เพราะนิสิตคือ “ดาวดวงที่หนึ่ง” ของมหาวิทยาลัย ฉันใดก็ฉันนั้น การมีนิสิตดีมีคุณภาพจึงเป็นสุดยอดความปรารถนาของสถาบัน คณะ เพราะนอกจากจะสร้างความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นแก่คุณภาพของการเรียนการสอนแล้ว ยังเป็นเครื่องแสดงถึงการสอนคนให้เป็นคน สอนความเป็นมนุษย์ที่มีจิตสำนึก มีจิตอาสา ควบคู่ไปกับหลักสูตรที่มีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องของสื่อสมัยใหม่ เทคโนโลยีมากกว่าด้วยซ้ำ แต่หัวใจของเด็กๆ กลับไม่หยาบกร้านแต่พวกเขาเรียนรู้หัวใจของความเป็น ความมีคุณธรรมนำวิชาการและการเป็นผู้มีจิตอาสา

มาวันนี้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้มีพิธีไหว้ครูที่สำคัญตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแล้ว ยังจัดพิธีมอบรางวัลกับศิษย์เก่าผู้ได้รับการคัดเลือกพิจารณาเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านคุณภาพและด้านคุณธรรม จากทั้ง 3 หลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รางวัลศิษย์เก่าผู้ได้รับเกียรติบัตรศิษย์เก่า : กิจกรรมจิตอาสา  โดยแสดงถึงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถด้านคุณภาพในเชิงวิชาการ วิชาชีพ การตระหนักถึงคุณธรรมต่อสังคมและความมีจิตอาสา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่นิสิตปัจจุบัน ดังนี้

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น – ด้านคุณภาพ : ปีการศึกษา 2562

  1. ศักรพงศ์ เหลืองวิไล ศิษย์เก่าหลักสูตรนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
  2. ฑิภพล พ่วงมหา ศิษย์เก่าหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  3. ปณิชา เมธาวิชิตชัย ศิษย์เก่าหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
  4. ชญจี กฤตยาพงศกร ศิษย์เก่าหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น – ด้านคุณธรรม : ปีการศึกษา 2562

  1. ธุวชิต วิสุทธิสมาน ศิษย์เก่าหลักสูตรนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  2. พฤทธิ์พร เพลินบรรณกิจ ศิษย์เก่าหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
  3. ปาริชา วิมลธนาชัย ศิษย์เก่าหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

 

 

รางวัลคือเครื่องประกันคุณภาพและคุณค่าของความเป็นคน หากเมื่อคนผู้นั้นได้รับรางวัลใดๆ ก็ตามมาแล้ว ย่อมควรที่จะต้องพึงระลึกรู้ตน มีสติรู้ตัวทุกขณะเมื่อที่จะคิดหรือกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อมิให้ค่าของรางวัลนั้น เสื่อมเสียศูนย์ค่า ตรงกันข้าม หากทำสิ่งที่ดีที่งามที่เจริญ ก็จะยิ่งเพิ่มค่าความเป็นคนของตนเองและทำให้รางวัลนั้นมีคุณค่ามากขึ้นไปอีก การรักษาอาจจะยากกว่าการได้มาเช่นเดียวกับการทำความดีมีจิตอาสา เพราะต่อจากนี้ไปนิสิตที่ได้รับรางวัลเหล่านี้ทุกคน ก็มีตราสัญลักษณ์แห่งการเป็นคนดีมีจิตอาสาประดับเป็นเกียรติเป็นศรีแก่ตนแล้ว นอกจากการได้ชื่อว่าเป็นนิสิต มศว ที่มีตรากราฟความดีอยู่ในตัว จึงไม่ต่างจาก “เกลือที่ต้องรักษาความเค็ม” ฉันใดก็ฉันนั้น

Share