มศว องครักษ์ จัดโครงการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จัดโครงการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม และอาคารอำนวยการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ใช้อาคารเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอาคาร ได้รู้จักวิธีการในการป้องกันและระงับเหตุเบื้องต้น การซักซ้อมแผนการเผชิญเหตุ และวิธีการใช้อุปกรณ์การดับไฟ การอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งการเรียนรู้ในการควบคุมสติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยภายในอาคารได้ โดยมีบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้านประจำอาคารส่วนกลาง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ผศ.นพ.วรพล  อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ประธานในพิธี เปิดเผยว่า “ส่วนพัฒนาความยั่งยืนมีภารกิจในการดูแลและซ่อมบำรุงการใช้อาคารส่วนกลางซึ่งประกอบไปด้วย อาคารอำนวยการ อาคารเรียนรวม อาคารสโมสร อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตและบริการภายในมหาวิทยาลัย (อาคารพลาซ่า) อาคารที่พักบุคลากร และพื้นที่ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย ส่วนพัฒนาความยั่งยืนเห็นความสำคัญของความปลอดภัยแก่นิสิตและบุคลากรที่ใช้อาคารและพื้นที่ส่วนกลางดังกล่าวของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอาคารอำนวยการ ซึ่งเป็นสำนักงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี ที่ มศว องครักษ์ รวมถึงหน่วยงานคณะ ที่ใช้พื้นที่ของอาคารอำนวยการเป็นสำนักงาน ทั้งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรและวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยแก่นิสิตและบุคลากรของหน่วยงานที่ใช้อาคารอำนวยการ รวมทั้งการป้องกันและช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นให้ปลอดภัย เพมื่อเกิดเหตุการขึ้นในอาคาร จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในครั้งนี้ขึ้น”

การจัดโครงการในครั้งนี้ วิทยากรได้ให้ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่าง ๆ การสังเกตุเหตุที่ไม่ปกติต่าง ๆ วิธีการประเมินสถานการณ์ การควบคุมสติเมื่อเผชิญเหตุ การอพยพบุคคลจำนวนมากออกจากอาคารให้ปลอดภัยและรวดเร็ว รวมไปถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้ประสบเหตุไฟไหม้ ให้กับบุคลากรในอาคาร รวมไปถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแม่บ้านประจำอาคาร เนื่องจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแม่บ้านประจำอยู่ตามจุดต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อมีเหตุอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จึงเป็นคนกลุ่มแรกที่จะสามารถป้องกัน ระงับเหตุ และช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที การจัดโครงการเพื่อเพิ่มเติมความรู้ หรือทบทวนให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการดูแลพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าว/ถ่ายภาพ : วารุณี สิรินทร์

Share