อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

28 เมษายนของทุกปี เป็น “วันเกิด” ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งปีนี้ มศว ของเรามีอายุ 70 ปี เป็นปีที่มหาวิทยาลัยมีการปรับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องการสร้างการรับรู้เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติร่วมกัน ให้เป็นหนึ่งเดียว คือ “อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
ล่าสุด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศใช้ ตราสัญลักษณ์แบบใหม่อย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายใน
ข่าวนี้อาจเป็นที่รับรู้ในวงเฉพาะของชาว มศว แต่หลังจากนี้แล้วก็หวังว่า ชาว มศว และสังคมภายนอกจะสามารถเข้าใจได้ตรงกัน หากจะต้องใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน หน่วยงานต่างๆ ทั้งกิจการงานภายในและงานภายนอก เพราะจากการที่มีหน่วยงานต่างๆ ได้สอบถาม ร้องขอแบบตราสัญลักษณ์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอัตลักษณ์ มศว มายังส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของเราเป็นระยะๆ หรือแม้แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ ยังไม่ได้เข้าถึงภาพลักษณ์ใหม่ของ มศว จะได้จุดประกายสร้างจิตสำนึกของความเป็นยูนิตี้หนึ่งเดียวกันในอันที่จะนำไปสู่ความรักในองค์กรของ “ชาว มศว” ทุกภาคส่วนและทุกคน
นี่จึงถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของมหาวิทยาลัยในวาระที่มหาวิทยาลัยมีอายุ 70 ปี ไม่ต่างจากคนที่มีวุฒิภาวะ มีวัยวุฒิและมีคุณวุฒิ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างเข้มแข็ง หยัดยืนอยู่ได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงเป็นไปของโลกปัจจุบัน จึงจำเป็นอยู่เองที่มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว ตีโจทย์ความผันแปรของสังคมโลกใบนี้ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่ ให้แตก ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายที่นับวันจะยิ่งได้ชื่อว่าเป็นคน gen X gen Y gen Z มิเช่นนั้นมหาวิทยาลัยอาจเป็นเพียงมหาวิหารที่ทรงคุณค่าแต่โดดเดี่ยว การปรับภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการสร้างการตระหนักรู้และสื่อความหมายที่เข้าใจได้ง่าย ชัดเจน แก่กลุ่มเด็กรุ่นใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของทุกมหาวิทยาลัยไม่ต่างจากกัน ดังที่เราจะเห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้กำหนดภาพลักษณ์ของสถาบันให้มีความโดดเด่นและชัดเจน อีกทั้งบางมหาวิทยาลัยยังได้กำหนดความเป็นตัวตนผ่านตราสัญลักษณ์ สีประจำมหาวิทยาลัย รูปแบบ Font แบบใหม่  และการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อการโปรโมทมหาวิทยาลัยในขณะเดียวกัน เป็นต้น
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็เช่นกัน หลายคนสงสัยแคลงใจว่าอัตลักษณ์คืออะไร อะไรบ้างที่จะเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ มศว แม้กระทั่ง อัตลักษณ์นิสิต มศว ที่มี 9 ประการนั้นก็ด้วย ทว่าอัตลักษณ์ที่เรากำลังพูดถึงกันนี้คืออัตลักษณ์ของความเป็น มศว อันประกอบด้วย 1. ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 2. ตราสัญลักษณ์ คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก 3.ตราสัญลักษณ์ 70 ปี มศว 4. ตราสัญลักษณ์รอง มศว 5. Srinakharinwirot Font 6. Sarabun font 7. คู่มือมาตรฐานการใช้งานอัตลักษณ์ มศว 8. เพลงมหาวิทยาลัย 9. สมุดโทรศัพท์ 2561 10. วีดิทัศนะแนะนำ มศว 11. MV ที่แห่งนี้ มศว 12. สีประจำคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก 13. ภาพลักษณ์คณะ วิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดังกล่าวนี้ จัดทำโดยส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ซึ่งเป็นศูนย์กลางและมีภารกิจหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การรับรู้ในพื้นที่สาธารณะทั้งภายในและภายนอก จึงได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ในการรวบรวมสื่ออัตลักษณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก ซึ่งจะนำพาเรา “ชาว มศว” ไปสู่ความภูมิใจและจิตสำนึกของความเป็น “ชาว มศว” ด้วยตราสัญลักษณ์แบบใหม่ที่ยังคงมีความเป็นตัวตนของ “ชาว มศว” เพื่อเกียรติภูมิศักดิ์ศรีที่เป็นศรีสง่าแก่มหานครของนิสิต มศว ขณะเดียวกันก็น่าดีใจแทนสังคมไทยที่อย่างน้อยก็ยังมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแห่งนี้ที่ปรับตัวอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์ในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
**ในกรณีที่หน่วยงานมีความประสงค์ใช้ตราสัญลักษณ์แบบวงกลมโดยไม่มีชื่อหน่วยงาน ให้ใช้ตรามหาวิทยาลัยแทนเท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์และวิธีการใช้งานได้ที่ http://unity.swu.ac.th 
อัตลักษณ์ ตามความหมายของคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติ คำว่า อัตลักษณ์ (อ่านว่า อัด-ตะ-ลัก) ประกอบด้วยคำว่า อัต (อัด-ตะ) ซึ่งหมายถึง ตน หรือ ตัวเอง กับ ลักษณ์ ซึ่งหมายถึง สมบัติเฉพาะตัว. คำว่า อัตลักษณ์ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า identity (อ่านว่า ไอ-เด็น-ติ-ตี้) หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักหรือ จำได้ เช่น นักร้องกลุ่มนี้มีอัตลักษณ์ทางด้านเสียงที่เด่นมาก ใครได้ยินก็จำได้ทันที. สังคมแต่ละสังคมมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง. โลกาภิวัตน์ทำให้อัตลักษณ์ของสังคมไทยเปลี่ยนไป
ต่อนี้ไปเราจะเห็นอัตลักษณ์ “ชาว มศว” ที่แสดงตัวตนความเป็น “มศว” อย่างทรงคุณค่าและทรงเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็น “ศรีสง่าแก่มหานคร”

Share