โครงการบริจาครถจักรยาน จากพี่ๆนิสิต สู่น้องนักเรียน สร้างการแบ่งปัน

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม กิจกรรมบริจาครถจักรยาน ให้กับน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 5 แห่ง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 195 คัน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562        ณ อาคารบริการกลาง (อ๊อกตะ) ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ศูนย์บริหารกิจการหอพักได้มีการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม กิจกรรมบริจาครถจักรยาน ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต บุคลากรและผู้เข้าร่วมโครงการได้มีจิตสำนึกที่ดี รู้จักการให้ เสียสละและรู้จักแบ่งปัน เห็นคุณค่าของใช้ที่ตนไม่ได้ใช้งานแล้ว ให้กับคนที่ด้อยโอกาสกว่าอีกทั้งเพื่อให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลการคมนาคมและด้อยโอกาสได้มีจักรยานเพื่อใช้ในการเดินทางมาโรงเรียนได้สะดวกมากขึ้น โดยโครงการในครั้งนี้ได้มอบจักรยานให้กับโรงเรียนทั้งสิ้น 5 โรงเรียนดังนี้

  1. โรงเรียนวัดสันตยาราม                             จำนวน 39 คัน
  2. มัสยิดอ้าซาซุลอิสลาม(คลอง24)               จำนวน 39 คัน
  3. โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่                              จำนวน 39 คัน
  4. โรงเรียนบ้านหัวหมอน                              จำนวน 39 คัน
  5. โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)           จำนวน 39 คัน

รวมทั้งสิ้น 195 คัน

 

ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ  รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ กล่าวว่า ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีส่วนในการพัฒนานิสิต ทั้งในด้านการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และพัฒนาการทางด้านอื่น ๆ นโยบายสำคัญของศูนย์บริหารกิจการหอพักจะเน้นเรื่องการพัฒนาให้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่อาศัย เป็นศูนย์กลางและเป็นแหล่งของการศึกษา เรียนรู้ และเอื้ออาทรกัน (Living Learning And Caring) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตโดยใช้วิถีหอพัก (Campus Life) เป็นกลไกหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ โดยในแต่ละปีการศึกษานิสิตที่จบการศึกษาและนิสิตที่ต้องย้ายกลับไปศึกษาต่อที่ประสานมิตรได้จอดรถจักรยานทิ้งไว้ที่หอพักเป็นจำนวนมาก ศูนย์บริหารกิจการหอพักเล็งเห็นปัญหาการสูญเปล่าทางทรัพยากร จึงได้หาวิธีที่จะนำทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคจักรยานให้กับนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่ห่างไกลการคมนาคม ด้อยโอกาส และมีฐานะค่อนข้างยากจน ซึ่งผลการบริจาคครั้งนี้ทำให้เด็กเหล่านี้ได้เดินทางไปโรงเรียนได้สะดวกมากขึ้น และส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริจาคได้มีจิตสำนึกที่ดี รู้จักการให้ เสียสละ แบ่งปัน และรู้จักค่าของใช้ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมากยิ่งขึ้น และเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สร้างประโยชน์แก่สังคม

จักรยานของน้อง ๆ นิสิต ที่จบการศึกษาหรือนิสิตที่ย้ายไปเรียนที่ประสานมิตร ที่ได้ส่งมอบไว้เพื่อบริจาคให้กับน้อง ๆ นักเรียนที่มีความต้องการถือเป็นการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับสิ่งของสิ่งนั้นแทนการจอดทิ้งไว้ให้ผุพัง เป็นขยะตามกาลเวลา และยังสร้างนิสัยการแบ่งปัน สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ ที่ได้รับมอบจักรยานไปใช้ได้อีกด้วย

 

ข่าว : วารุณี สิรินทร์

ภาพถ่าย : ศูนย์บริหารกิจการหอพัก

Share