มศว มอบประกาศนียบัตร 2 ทีม นิสิต มศว คว้ารางวัลแผนการตลาด J-MAT Award

วันนี้ (วันที่ 13 สิงหาคม 2562) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ประกาศเกียรติคุณแก่นิสิต รวม 15 คน ที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ ในการเข้าร่วมประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 28 หัวข้อ “ปลุกระดมพลังวัยรุ่น หนึบหนับทั้งเมือง ชิวชิวทั้งประเทศ” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

ทั้งนี้การประกวดแผนการตลาดนี้จะทำให้นิสิตนักศึกษา ได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดและพร้อมที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต มีการวางแผนการทางานอย่างมีระบบ ทำงานเป็นทีม รู้จักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสนำเสนอ “แผนการตลาด” จากโจทย์ธุรกิจจริง ทุกทีมได้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ในการระดมสมอง ความคิด และความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดระยะเวลาการอบรมภาคทฤษฎี และการเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาสร้างแผนการตลาดที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่ได้รับในแต่ละกลุ่ม ภายในระยะเวลา 1 เดือน ให้กับคณะผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำต่างๆ  และคณะกรรมการจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำ และชี้แนะแนวทางในการพัฒนาแผนการตลาดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการจำลองบรรยากาศในการทำงานจริงให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริงในฐานะนักการตลาดมืออาชีพต่อไปในอนาคต

 

โดยการประกวดดังกล่าวนี้ นิสิตจากคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 2 ทีม ได้รับคัดเลือกจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จากการประกวดแผนการตลาด J-mat Award ครั้งที่ 28 เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดแผนการตลาดและการสร้างแบรนด์ระดับเอเชีย Global Brand Planning Competition 2019 ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์การตลาดโลกจีน Global Chinese Marketing Federation ณ Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 8 ถึง 10 มิถุนายน 2562
ในการนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้นิสิตได้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไป มหาวิทยาลัยจึงขอมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับนิสิตที่ได้รับรางวัล จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1. ทีม Just Win ได้รับรางวัลชนะเลิศ (English) และรางวัล Grand Champion  2. ทีม Killer ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากจำนวนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดกว่า 30 ทีมจากทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยมีรายชื่อสมาชิกดังนี้
ทีม Just win ได้รับรางวัลชนะเลิศ (English) และรางวัล Grand Champion

  1. นายศราวุธ สุคนธชาตินันท์ ชั้นปีที่ 4 เอกการตลาด
  2. นางสาวญาณิศา กวักทรัพย์ ชั้นปีที่ 4 เอกการตลาด
  3. นางสาวพิชชาพร แก้วบุตรดี ชั้นปีที่ 4 เอกธุรกิจระหว่างประเทศ
  4. นายศุภมิตร ทาตะนาม ชั้นปีที่ 3 เอกภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์)
  5. นางสาวอิศริยา จันทร์ธิมา ชั้นปีที่ 4 เอกการตลาด
  6. นางสาวณภัทร ภูษิตวิทย์ ชั้นปีที่ 4 เอกการตลาด
  7. นางสาวศุภิสรา รวมธรรม ชั้นปีที่ 4 เอกการตลาด
  8. นายสันติธรรม แสงศิริวรรธนะ ชั้นปีที่ 2 เอกการตลาด

ทีม Killer ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
 1.        นางสาวนิรชา ไชยชาติ              ชั้นปีที่ 4 เอกการตลาด
2.        นางสาวกมลชนก บุญระหงษ์       ชั้นปีที่ 4 เอกการตลาด
3.        นางสาวขนิษฐา แซ่ตั้ง               ชั้นปีที่ 4 เอกการตลาด
4.        นางสาวเจตนภา มีสมไทย          ชั้นปีที่ 4 เอกการตลาด
5.        นางสาวชลิตา จ้างประเสริฐ        ชั้นปีที่ 4 เอกการตลาด
6.        นางสาวเวธกา อร่ามพจมาน       ชั้นปีที่ 4 เอกการตลาด
7.        นายพิชญตม์ ดาวมณี               ชั้นปีที่ 4 เอกการตลาด

 

นางสาวอิศริยา จันทร์ธิมา นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกการตลาด หนึ่งในทีม Just win ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กล่าวว่า “ทีมเราทำแผนการตลาดของรองเท้ายี่ห้อนันยางซึ่งเป็นสินค้าของไทยที่มีคุณภาพชื่อเสียงความคงทนมาอย่างยาวนานและเป็นที่รู้จักดีของคนไทย แต่เราต้องนำเสนอแผนการตลาดว่าเราจะทำอย่างไรให้รองเท้านันยางเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้สินค้าให้ได้ทั่วถึงทุกเพศทุกวัย โดยนำเสนอแบบใหม่ๆ และที่คิดว่าทีมเราได้รางวัลชนะเลิศก็เพราะวิธีการนำเสนอที่มีความน่าสนใจ ใช้สื่อนำเสนอสมัยใหม่หลายอย่างร่วมกันค่ะ รางวัลนี้เป็นความภูมิใจที่จะใช้เป็นประโยชน์ในการได้โอกาสทำงานด้านงานการตลาดที่กำลังมองหาได้อย่างมั่นใจและน่าเชื่อถือมากขึ้นกับการเรียนที่เรียนแล้วเราได้ทำผลงานออกมาเป็นจริงค่ะ”
 

นางสาวเวธกา อร่ามพจมาน นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกการตลาด หนึ่งในทีมรองชนะเลิศ ทีม Killer กล่าวว่า “ทีมเรานำเสนอแผนการตลาดของการทำให้สวนสนุกสวนสยามมีความน่าไปเที่ยว ไม่ได้มีภาพลักษณ์ของความเชยหรือเป็นแค่กลุ่มเด็กๆ เท่านั้นที่จะไปสวนสนุกได้ แต่เรายกสวนสยามมาไว้ที่สยามสแควร์กลางเมืองเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้ภาพลักษณ์ใหม่ของสวนสยาม จากที่ได้เรียนแผนการตลาดมาก็ได้ทำให้เราทุกคนได้ทำงานแก้ปัญหาร่วมกัน รู้จักการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ตอนนี้ก็เรียนปี 4 แล้ว คงต้องฝากให้รุ่นน้องต่อๆ ไปได้ช่วยกันทำให้ตัวเองมีผลงาน สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยด้วยเหมือนกันค่ะ”
นี่คือเวทีจริงที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 ทุกคณะ ทุกสาขาที่สนใจทางด้านการตลาดได้เข้ามาพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผ่านการเรียนรู้แบบ Learning by Doing ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ง่ายๆ ภายใต้การดูแลของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ซึ่งนอกจากเรื่องของการพัฒนาตัวเองแล้ว ยังมีโอกาสในการพบเพื่อนใหม่จากหลากหลายสถาบัน ที่จะทำให้เข้าใจการทำงานของนักการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและหากมหาวิทยาลัยจะได้มอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องชื่อเสียงคุณงามความดีและความเก่งแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลสำคัญต่างๆ เช่นนี้ไป ก็เชื่อว่าจะส่งผลให้ “ต้นทุนแห่งความดีงาม”ของ มศว ขจรขจายยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

Share