รับน้องใหม่ คุณค่าความเป็นคน เกียรติภูมิ มศว

ประเพณีการรับน้องใหม่ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตของการเป็น “นิสิตนักศึกษา” ที่สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ต่างจัดขึ้นด้วยความมุ่งหมายให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้การประพฤติปฏิบัติตัวในฐานะของความเป็นนิสิตนักศึกษาตามกฎระเบียบของสถาบันการศึกษานั้นๆ อีกทั้งยังหวังให้เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ความแน่นแฟ้นของ“รุ่นพี่” และ “รุ่นน้อง” ของแต่ละคณะแต่ละชั้นปีเพื่อสร้างความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวของสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยส่วนกิจการนิสิต ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆ ของนิสิต มศว โดยเฉพาะกิจกรรมการรับน้องในแต่ละปี จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขึ้นทุกปี ปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-9 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ที่ตั้งของ มศว องครักษ์ จ.นครนายกที่เดิม
โดยกำหนดให้เป็นกิจกรรมบูรณาการระหว่างกิจกรรมปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่กับกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รู้จักมหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจต่อสถาบัน ได้รับรู้และพัฒนาตนเองให้มีอัตลักษณ์ครบทั้ง 9 ประการ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ให้นิสิตมีพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา มีความสามารถในการปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการประกอบไปด้วย 1. กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีอัตลักษณ์ 9 ประการ ได้แก่ 1.ใฝ่รู้ตลอดชีวิต 2. คิดเป็น ทำเป็น 3. หนักเอาเบาสู้ 4. รู้กาลเทศะ 5. เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ 6. มีทักษะสื่อสาร 7. อ่อนน้อมถ่อมตน 8. งามด้วยบุคลิก 9. พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ หรือ จิตอาสาและกิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสาร

“การรับน้อง” ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกปีที่ผ่านมา ได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง คณาจารย์และนิสิตเสมอว่า เป็นการรับน้องที่สร้างสรรค์ สร้างความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนสร้างเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต มศว ให้เป็นนิสิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมของสังคมไทย ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันเหตุอันไม่มีใครพึงปรารถนาให้เกิดขึ้นเพราะ “การรับน้อง” ย่อมมิใช่ “การซ่อมน้อง”
การรับน้องคือกิจกรรมอันทรงเกียรติ เต็มไปด้วยพลังบวก เต็มไปด้วยความอบอุ่น แต่ถ้าจะผิดไปจากการรับรู้เช่นนี้ก็นับว่าผู้นำกิจกรรมการรับน้องไปใช้ ขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและอาจเป็นอันตรายที่จะส่งต่อความเข้าใจผิดๆ นี้ไปสู่รุ่นต่อรุ่น จึงอยากให้ความเข้าใจที่กระจ่างว่าการต้อนรับนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาใหม่ คือ กิจกรรมที่นิสิตรวมถึงนักศึกษาหรือนักเรียนรุ่นพี่ จัดขึ้นสำหรับนิสิตนักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการศึกษา เป้าหมายเพื่อทำให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ของสถานศึกษานั้นและเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติตัวในสังคมสถานศึกษานั้นเนื่องจากกิจกรรมรับน้องจัดโดยรุ่นพี่ที่อยู่ในสถานศึกษานั้นมาก่อน หลายครั้งที่ผู้อาวุโสกว่าจะมีการวางตัวข่มขู่เพื่อให้รุ่นน้องเป็นที่ยำเกรง ซึ่งนำไปสู่การใช้อำนาจในสังคมการศึกษาอย่างไม่ถูกไม่ควรในบางสถาบันโดยอ้างเหตุผลของการรับน้อง ตัวอย่างการข่มขู่ที่ออกมาให้เห็นได้ เช่นการที่รุ่นพี่สั่งไม่ชอบหน้ารุ่นน้อง โดยสั่งให้รุ่นน้องทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกินกว่าเหตุผลหรือสิ่งที่ควรจะเป็นหรือสิ่งที่เกินจะรับได้ต่างๆ นานา จนนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ติดลบในสายตาของผู้พบเห็จ ส่งผลเสียหายต่อชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา ย่อมเป็นการกระทำที่ขาดการระลึกมีสติรู้คิดของรุ่นพี่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “ปัญญาชน” กรณีเช่นนี้หากมหาวิทยาลัยรับรู้เห็นและพิสูจน์ประจักษ์พยานหลักฐานได้ว่าเป็นจริง รุ่นพี่เหล่านั้น คนนั้นๆ จะถูกลงโทษตามข้อระเบียบของการเป็นนิสิตจนอาจถึงขั้นไล่ออก ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็เชื่อมั่นว่านิสิต มศว เป็นผู้มีสติปัญญา มีอัตลักษณ์ครบทั้ง 9 ประการนั้น จะไม่ประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม จะไม่มีพฤติกรรมความรุนแรง ไม่มีการว๊ากหรือการใช้ระบบโซตัสเช่นที่ผ่านมา เพราะนั่นคืออดีตที่ส่งต่อจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องโดยถ้ารุ่นน้องไม่ปฏิบัติตามจะถูกรุ่นพี่กลุ่มหนึ่ง กล่าวหาว่าไม่เคารพรุ่นพี่และนำการรับน้องมาใช้เป็นเหตุผล ปัญหาที่ตามมาแทนที่รุ่นน้องจะได้รับการศึกษาและแนวทางปฏิบัติที่ดี รุ่นน้องบางคนได้เรียนรู้วิธีการลงโทษและการแกล้งจากรุ่นพี่ๆ ซึ่งจะนำไปใช้ในการรับน้องของปีต่อไปแทน ระบบการรับน้องด้วยความเชื่อแบบผิดๆ เช่นการว๊ากหรือโซตัสจึงไม่น่าจะใช่วิถีทางที่สร้างความรักผูกพันได้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง การรับน้องที่สร้างสรรค์ สร้างสติปัญญาให้ปัญญาชนเหล่านี้เป็นผู้รู้คิด รู้ผิดชอบชั่วดี ต่างหากที่จะทำให้พวกเขาเป็นคนเก่งและเป็นคนดีสู่สังคม สร้างเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่ตนเองและวงศ์ตระกูล สมเกียรติภูมิแห่งความภูมิใจในชื่อเสียงยาวนานของมหาวิทยาลัย เช่นนั้น นิสิตทุกคนจึงเป็นดาวดวงที่หนึ่งที่ชี้ชะตาความอยู่รอดและความเป็นไปของมหาวิทยาลัย การกระทำกิจกรรมรับน้องใดๆ จึงพึงต้องตระหนักและสังวรให้จงหนัก อย่าได้หมิ่นเกียรติคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และคุณค่าความดีงามแห่ง มศว แม้แต่น้อย.

Share