มหกรรมศิลปะฯ ครั้งที่ 9 ศิลปกรรมศาสตร์ มศว ร่วม 10 ประเทศ จัดการแสดงอลังการ

ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 และการกำหนดให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) นับว่าเป็นปีแห่งโอกาสสำคัญที่สถาบันการศึกษาต่างๆ จะใช้โอกาสนี้ในการร่วมกันบูรณาการทางวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเพิ่มขีดความรู้ ความสามารถและทักษะของอาจารย์ผู้สอนและนิสิต นักศึกษา

ล่าสุด คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จึงได้จัดงาน “มหกรรมศิลปะ ดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 9” (The 9th International Festival of Arts and Culture 2019) ภายใต้โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและมหกรรมศิลปะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 9 โดยมีองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 10 ประเทศ ร่วมเสนอความคิดสร้างสรรค์ผสานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ผ่านการแสดงสุดตระการตาจำนวนกว่า 50 ชุด การแสดง เป็นการสร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่เรียนรู้วัฒนธรรมและการแสดงต่างชาติ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านศิลปกรรม
ศิริพรรณ ทองเจิม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานการจัดงาน กล่าวว่า มหกรรมศิลปะ ดนตรีและการแสดง นอกจากความร่วมมือของนานาประเทศและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในประเทศไทยแล้ว กระทรวงวัฒนธรรมก็เข้ามามีบทบาทสนับสนุนงานมหกรรมครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงที่พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและวัฒนธรรม ในเชิงการอนุรักษ์ผ่านการส่งเสริมและเผยแพร่ซึ่งงานมหกรรมศิลปะ ดนตรีและการแสดง ในครั้งที่ 9 นี้ได้รับความร่วมมือจากนานาประเทศเข้าร่วม อันได้แก่ บังกลาเทศ บัลกาเรีย ฟิจิ อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี เกาหลี ฟิลิปปินส์ รัสเซีย ประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ด้าน ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว มุ่งเน้นการขับเคลื่อนความเป็นศิลปกรรมศาสตร์และก้าวสู่ความเป็นสากล สำหรับมหกรรมศิลปะ ดนตรีและการแสดง ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเครือข่ายศิลปกรรมวัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญ และได้มีการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรจาก 10 ประเทศนำศิลปะการแสดงเข้าร่วมทำการแสดง ซึ่งในบางประเทศก็มาร่วมทำการแสดงต่อเนื่องหลายปี แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายของโครงการ
ถือเป็นโอกาสอันดีที่นิสิตของ มศว หรือนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ จะมีโอกาสได้รับชมไปพร้อมกับการศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ของนานาชาติ ในขณะที่นักแสดงจากแต่ละประเทศก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงจากประเทศเรา ซึ่งอธิบายความเป็นมาของวัฒนธรรม ประเพณี ประจำชาติได้เป็นอย่างดี ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับสิ่งชี้วัดความสำเร็จของโครงการในปัจจุบัน เราดูได้จากความร่วมมือจากต่างประเทศที่ต่อเนื่องและเพิ่มจำนวนขึ้นในทุกปีและการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิชาการ อาจารย์ ที่ได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงจากต่างประเทศและสามารถนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนต่อไป

 

นักแสดงจากนานาประเทศรวมทั้งในประเทศไทย ได้นำเอาการแสดงอันมีรากเหง้าจากวัฒนธรรม ประเพณี มาเผยแพร่ในงานมหกรรมศิลปะ ดนตรีและการแสดงในครั้งที่ 9 ได้อย่างตระการตา แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารให้เห็นถึงวัฒนธรรมประจำชาติ ผ่านท่วงท่าที่สวยงามและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ได้รับการออกแบบอย่างวิจิตรบรรจง

มหกรรมศิลปะ ดนตรีและการแสดง เป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการเครือข่ายศิลปกรรมวัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นเวทีแห่งโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากนานาชาติ นำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย การแสดง สร้างเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์สู่ความชำนาญในสาขาอาชีพการแสดง ดนตรี นาฎศิลป์แนวร่วมสมัยและดั้งเดิมและสามารถแสดงให้นานาประเทศได้เห็นถึงอารยธรรมอันงดงามและมีควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนสืบไป

Share