TICA สนับสนุน SWU อบรมภาษาไทยให้นักศึกษาเวียดนาม

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่นักศึกษาเวียดนาม ในการนี้ นางสาวสายัณห์ กองโกย ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มศว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
ปีนี้เป็นปีที่ 20 ของการดำเนินงานโครงการดังกล่าว โดยมีนักศึกษาเวียดนามที่เรียนวิชาเอกไทยศึกษา ภาษาไทยและวิชาโทภาษาไทยที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย 4 แห่งในประเทศเวียดนามเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 1 เดือน
 

 

 

นักศึกษาเวียดนามรายหนึ่ง กล่าวถึงประสบการณ์การได้เรียนภาษาไทยจากการเข้าร่วมโครงการนี้ว่า “รู้สึกดีใจที่ได้มาเรียนภาษาไทยในประเทศไทยเพราะเป็นภาษาประจำชาติของประเทศแม่ หมายถึงภาษาไทยเป็นภาษาแม่ของชาติไทยอยู่แล้ว และไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถเข้ามาเป็นหนึ่งในอีกหลายคนที่จะได้มาเรียน ตอนนี้ที่เวียดนามเองก็มีคนเวียดนามพูดไทยได้มากเพราะมีคนไทยไปเที่ยวเวียดนามเยอะ เวียดนามกับไทยก็ไม่ใช่ประเทศห่างไกลกัน เป็นเหมือนพี่น้องกันทีเดียว การได้รู้ภาษามากกว่าภาษาของตัวเองจะทำให้เราเข้าใจคนทั่วโลกที่แตกต่างจากเราได้ดีขึ้น เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันด้วย อีกอย่างโครงการนี้ก็มีมานาน 20 ปี ก็ไม่น้อย ได้ความช่วยเหลือสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย ก็น่าเชื่อถือมากๆ”
ทั้งนี้ TICA จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ. 2547 โดยเป็นส่วนราชการในกระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม วิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใน ภูมิภาคอื่นๆ  ความร่วมมือมีหลายรูปแบบ เช่น โครงการพัฒนา อาสาสมัครและผู้เชี่ยวชาญ ทุนการศึกษา/ฝึกอบรม ภายใต้แนวปรัชญาองค์กร  “TICA พัฒนาทั่วโลก” และภายใต้การบริหารกำกับดูแลงานราชการของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งมีนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เป็นอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศคนปัจจุบัน

Share