มศว “SMARTS ”

การประชุมวิชาการ SMARTS เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้วยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและบุคคลทั่วไป มาร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกัน ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และอาคารสังคมศาสตร์ มศว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการของ 4 สถาบัน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะสังคมศาสตร์ มศว คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ปี (พ.ศ. 2554 – 2561) โดยในปีนี้ (พ.ศ.2562) คณะสังคมศาสตร์ มศว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมปีที่ 9

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์ ผู้บรรยายในหัวข้อ “การสร้างแนวธุรกิจใหม่ เพื่อธุรกิจสังคม” กล่าวว่า “เรื่องปัญหาทรัพยากรที่ลดลงในโลก มนุษย์ทุกคนควรใช้ทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืน ตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่เกี่ยวข้องคือ กาแฟดอยตุงของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง การนำรายได้ต่างๆ ที่ได้มา ไปแจกจ่ายและพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้าน เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคเหนือ การศึกษาของเด็กที่ด้อยโอกาส สหกรณ์การเลี้ยงสัตว์ที่ดีขึ้น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน หากเราใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน ดึงส่วนหนึ่งออกไปใช้และกลับมาทดแทนในสิ่งที่เหลือ ความยั่งยืนในทรัพยากรก็จะส่งไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไป”

ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกวุฒิสภา อดีตอธิการบดี มศว เป็นผู้บรรยายท่านมา ในหัวข้อ “พลังเพื่อกิจการสังคม สร้างความดีอย่างยั่งยืนต่อสังคม” โดยเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึง สิ่งที่ทำให้มนุษย์ทุกคนอยู่รอดคือจินตนาการและการใช้ปัญญาคิดอย่างเป็นระบบ การออกแบบระบบที่ชาญฉลาดก่อให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพและต่อยอดไปยังกิจการสังคมที่ก่อให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมในตัวของมนุษย์ ธุรกิจเพื่อสังคมที่ยกตัวอย่างมาคือ Divine Chocolate ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ในประเทศ
กาน่าที่พยายามคิดอย่างสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจที่แปลกใหม่จนประสบความสำเร็จและนำรายได้มาพัฒนาชุมชนของตนเอง”

หัวข้อสุดท้ายคือ “กรณีศึกษา ธุรกิจเพื่อสังคมดำรงความยั่งยืน” บรรยายโดยคุณมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กล่าวถึงการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบการสอน ประชาชนควรได้รับการสอนทักษะต่างๆ ที่เพิ่มรายได้ให้กับตัวเองและต่อยอดไปสู่การก่อตั้งธุรกิจเพื่อสังคมของตนเอง ตัวอย่างเช่น เมื่อ 45 ปีที่แล้ว (พ.ศ. 2517) ประเทศไทยมีกิจการลดอัตราการกำเนิดโดยทำการแจกจ่ายถุงยางอนามัยและยาคุมกำเนิดแก่ร้านค้าทุกประเภท เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนใส่ใจการคุมกำเนิดมากขึ้น โดยกำไรที่ได้จากรายได้ทั้งหมด ก็จะนำไปหมุนเวียนกับกลุ่มคนที่ไม่มีกำลังทรัพย์พอจะเข้าถึงกิจการนี้ได้ ถือว่าเป็นการใช้กิจการเพื่อสังคมอย่างเป็นระบบและเพิ่มความยั่งยืนให้สังคม

การประชุมวิชาการ SMARTS ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความเข้าใจในระบบ “กิจการเพื่อสังคม” ซึ่งเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ดำเนินกิจการเพื่อสังคมตลอดมา ร่วมกันกับเครือข่ายภาคีองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนกลุ่มบุคคลต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรและบุคคลผู้เป็นวิทยากรมาบรรยายในวันนี้ ในความเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมอย่าง การจัดตั้งกิจการเพื่อสังคมจะมีความจำเป็นมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน เนื่องจากระบบทุนนิยมและระบบเศรษฐกิจในยุคสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดช่องว่างในสังคม

นิติพล ยืนยงพงศ์เสรี / นิสิตฝึกงาน / ข่าว

Share