มศว ติด Top 10

มศว ติด Top 10 จัดอันดับผลงานด้านนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาและผลงานภาพรวม ของโลก จากการจัดอันดับของ Scimago Institutions Rankings

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่กำกับ ดูแลและบริหารจัดการการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ได้แจ้งข่าวที่น่ายินดีแก่ประชาคมชาว มศว ให้ทราบกันโดยถ้วนหน้าว่า วันนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอันเป็นที่รักและผูกพันของเราชาว มศว มานับ 70 ปีบริบูรณ์แล้วนี้ ได้ดำเนินบริหารจัดการกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมาอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนซึ่งเป็นพันธกิจหลักของการเป็นสถาบันการอุดมศึกษาของไทย พันธกิจด้านกิจการเพื่อสังคมในฐานะการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม พันธกิจด้านการศาสนาและทำนุบำรุงรักษาและต่อยอดสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีวามของชาติไทย และพันธกิจงานวิจัยที่นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยอย่างทรงคุณค่า มีประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกเรื่องราว โดยผ่านการปฏิบัติงานของบุคลากรและหน่วยงานทุกฝ่ายทุกหน่วย
กระทั่งเราสามารถร่วมสร้างสรรค์ผลงานเชิงประจักษ์ ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจาก Scimago Institutions Rankings เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ ด้านนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นลำดับที่ 6 ของประเทศด้านภาพรวมโดยเป็นลำดับที่ 408 ของโลก ซึ่ง Scimago Institutions Rankings นี้พิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิจัยจากฐานข้อมูลใน Scopus ด้านนวัตกรรมจาก PATSTAT และ ด้านสังคมจาก website ต่างๆ
ทั้งนี้ Scimago Institutions Rankings  คือการจัดอันดับสถาบัน Scimago เป็นทรัพยากรประเมินทางวิทยาศาสตร์เพื่อประเมินมหาวิทยาลัยทั่วโลกและสถาบันที่มุ่งเน้นการวิจัย

Share