“วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 11

ทุกวันนี้ วิทยาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ได้มีอิทธิพลต่อชีวิตคนเราอย่างมากโดยที่เราอาจไม่รู้ตัว ยิ่งหากเราเป็นคนที่ห่างไกลหรือมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไม่มากเทียบเท่ากับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ก็นับว่าวิทยาศาสตร์นั้นห่างไกลจากความรับรู้และความเข้าใจเต็มที ทั้งๆ ที่วิทยาศาสตร์อยู่รอบตัว อยู่ใกล้ตัวนับตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน ตั้งแต่เกิดจนตาย นับเป็นโอกาสสำคัญอีกครั้งที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ต่างมหาวิทยาลัยในเครือเทางาม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 11 ภายใต้สโลแกน “Smart Science Smart World”

ด้วยความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทางาม ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 นี้ จะก่อให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย นักวิชาการระดับประเทศ
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มศว เป็นประธานเปิดงาน โดยมี รศ.ดร.ปรินทร์
ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มศว กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานฯ
ดังกล่าว โอกาสนี้ยังได้จัดให้มีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Cross-Disciplinary Research Schemes: New Direction for Early Career Researchers” โดย ศาสตราจารย์
ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปาฐกถารับเชิญ เรื่อง “Smart Sensors for Food, Environmental and Clinical Monitoring” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างความตื่นตัวและแง่คิดมุมองด้านวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้เข้าร่วมงานแวดวงนักวิชาการ นิสิตวิทยาศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก ตลอดจนนักวิจัย นักเรียนผู้เป็นอนาคตของโลกวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ รวมจำนวนกว่า 600 คน อย่างยิ่ง
  
   
   
นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยประเภทปากเปล่า (Oral Presentation) ประเภท (Poster Presentation)
ใน 11 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 1. สาขาชีววิทยา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. สาขาเคมีและสิ่งแวดล้อม
3. สาขาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 4. สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสถิติ 5. สาขาคณิตศาสตร์ 6. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล 7. สาขาวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา 8. สาขาจุลชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร 9. การนำเสนอแบบบรรยายของนักเรียนในโครงการ วมว. 10. การนำเสนอแบบบรรยายภาษาอังกฤษของนิสิตในเครือเทางาม 11. การนำเสนอ Routine to Research ของบุคลากรในเครือเทางาม โดยมีผลงานทั้งสิ้น 413 คน จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งสิ้น 55 หน่วยงาน
งานครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายให้การเรียนรู้โลกของวิทยาศาสตร์ของมนุษย์เรา ได้สร้างความตระหนักรู้ถึงการมีเหตุและผลที่น่าเชื่อถือและพิสูจน์ได้ ใช้ได้กับทุกสภาวะและในการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุมีผล เพราะวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่พิสูจน์จับต้องได้ ปราศจากข้อกังขาและข้อโต้เถียงใดๆ อย่างมิต้องสงสัย ซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะศาสตร์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง จะสอนให้เราพึงต้องระมัดระวัง พึงต้องละเอียดถี่ถ้วนในทุกการกระทำและทุกความคิดนั้่นเอง
Share