70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม

ในวาระครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและรากฐานในการสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่งของสังคมและมีความน่าเชื่อถือในการเป็นแหล่งผลิตวิชาชีพครูมาตั้งแต่ครั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดวิชาชีพครูชั้นสูงแห่งแรกของประเทศไทย

วันนี้มหาวิทยาลัยมีอายุล่วงเข้าสู่ปีที่ 70 เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา ความ “เก๋า” บวกกับความ “เก่า” เป็นเครื่องยืนยันถึงความมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าของสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติแห่งนี้ จึงเป็นเวลาที่พอเหมาะพอควรแก่การทำดีคืนสู่สังคมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วไปทั้งคนที่เคยได้ชื่อว่าเป็นศิษย์เก่ามากมายทั่วประเทศ ศิษย์ปัจจุบัน คนอื่นๆ ในสังคมได้ร่วมกันทำดี ช่วยกันสนับสนุนการศึกษาให้เป็นการสร้างโอกาสที่ดีแก่ชีวิตของคนอื่นๆ เพราะเราเชื่อว่า “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” โดยการ

มอบทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก)
ในหลักสูตรต่างๆ มากมาย

 

โครงการ 70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม เริ่มในปี พ.ศ. 2562 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยและรับใช้สังคม ครบรอบ 70 ปีนับตั้งแต่เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงและวิทยาลัยวิชาการศึกษา เป็นสถาบันทางการศึกษาชั้นสูง ในการผลิตทรัพยากรมนุษย์สู่สังคม การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการศึกษาต้องใช้กระบวนการวิจัย ผ่านการทำปริญญานิพนธ์ โดยค้นหาช่องว่างของความรู้หรือความรู้ใหม่ ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่สังคม เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ มีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้นำทางปัญญา พร้อมด้วยสมรรถนะสูงในการทำงานและรับใช้สังคมในศาสตร์ที่ตนศึกษา ซึ่งบัณฑิตที่จบการศึกษาถือเป็น ทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศ แต่การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการศึกษาระดับสูงที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ มีต้นทุนและการค่าใช้จ่ายในการศึกษาค่อนข้างสูง ทำให้บุคคลบางกลุ่มในสังคมไม่สามารถ เข้าถึงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้

จากเหตุผลข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ 70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแก่บุคคลทั่วไป บุคลากรในมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยการให้ทุน ในรูปแบบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บ ให้กับบุคคลที่สำเร็จระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพในสังคม แต่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัย วิจัยและรับใช้สังคมให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผลิตนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อบรรลุตามปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีสู่สังคม อันจะนำไปสู่การสร้างแบรนด์และดำรงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยสืบต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการเปิดรับสมัครทุน 2 ปี (เปิดรับทุนปีการศึกษา 2562-2563) รูปแบบของทุน ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 1. เป็นบุคคลทั่วไปชาวไทยและต่างชาติ ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2. กรณีมีหน่วยงานต้นสังกัด จะต้องได้รับการอนุมัติให้ศึกษาบางส่วนหรือเต็มเวลาจากหน่วยงานต้นสังกัด 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นนิสิตปริญญาตรีปัจจุบันชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4. ผู้สมัครต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่นๆ 5. มีคุณสมบัติอื่นๆ สอดคล้องกับข้อกำหนดของหลักสูตรที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าร่วมศึกษาต่อ หากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ข้างต้นครบทุกข้อ การรับเข้าร่วมโครงการให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 1. เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ใช่หลักสูตรที่จะรอปิดเมื่อมีนิสิตคนสุดท้ายจบ และต้องเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงเรียบร้อยเมื่อถึงรอบการปรับปรุง และ/หรือผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 2. เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ ที่มีการจัดการเรียนการ สอนปกติ ไม่ใช่โครงการพิเศษ เช่น โครงการ 4+1 3. เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 4. หลักสูตรที่รับทุนต้องเปิดสอนและมีนิสิตสถานภาพปกติศึกษาอยู่ด้วย

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 คัดเลือกตามระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 คัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน 70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม โดยใช้ข้อมูลประวัติด้านการทำกิจกรรมหรือช่วยเหลือสังคม/ส่วนรวมของผู้สมัคร ประวัติและสถานที่ทำงานปัจจุบันของผู้สมัคร ทัศนคติและความพร้อมในด้านการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือส่วนรวมหรือสังคม ขณะศึกษา หรือหลังสำเร็จการศึกษา และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนภายใต้โครงการนี้จะต้องผ่านส่วนที่ 1 ก่อนส่วนที่ 2 และผลการพิจารณาของคณะ กรรมการฯถือเป็นที่สิ้นสุด เงื่อนไขของผู้รับทุนที่ผ่านการคัดเลือก (นิสิตทุน) 1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ ระเบียบและ ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดและถือว่าได้ศึกษาและรับทราบในรายละเอียดนั้นแล้วเป็นอย่างดี 2. นิสิตทุนต้องศึกษาไม่เกินตามระยะเวลาที่ข้อบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา 2559 และไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการศึกษา ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 3. มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุนในรูปแบบของการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมค่าขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพ ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ ตามรายการ ค่าเข้าร่วมโครงการพิเศษต่างๆ และอื่นๆ ที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ทั้งนี้นิสิตทุนยังมีสิทธิในการรับทุนอื่นๆ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเหมือนนิสิตสถานภาพปกติ (ถ้าไม่มี ประกาศทุนกำหนด) 4. ผู้ผ่านการคัดเลือก เมื่อเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษาแล้ว ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะระดับสูงทั่วไป ไม่จำเพาะวิชาชีพ (transferable skills /soft skills) หรือกิจกรรมรับใช้สังคม อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ที่ มหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อเสริมสมรรถนะการเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อสังคม 5. นิสิตทุนควรช่วยเหลือกิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรทั้งขณะศึกษาอยู่และเมื่อจบการศึกษา กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยไม่มีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยสามารถระงับการให้ทุน และลงนามพ้นสถานะการเป็นนิสิตทุนและผู้เข้าร่วมโครงการต้องชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับมหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเท่ากับค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยยกเว้น โดยส่วนการวินัยฯของมหาวิทยาลัยเป็น ผู้ติดตาม กรณีต้องการศึกษาต่อ ต้องเปลี่ยนเป็นนิสิตปกติและดำเนินการชดใช้ทุนตามสัญญาก่อนถึงจะจบ การศึกษาได้ การประเมินผลโครงการ 1. นิสิตทุนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะระดับสูงทั่วไปไม่จำเพาะวิชาชีพ (transferable skills /soft skills) หรือกิจกรรมรับใช้สังคม ร้อยละ100 2. นิสิตทุนสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100  3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตนิสิตทุนที่จบการศึกษาอยู่ในระดับมาก ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสู่สังคม อันนำไปสู่การสร้างแบรนด์และชื่อเสียง มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านการวิจัยและรับใช้สังคม 2. บุคลากรที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านสมรรถนะ การวิจัย การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะในศตวรรษที่ 21 การรับใช้สังคมสูงขึ้น 3. ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาทั้งด้าน ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรที่สามารถสมัครรับทุนการศึกษา 70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม ระดับปริญญาโท หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
จิตวิทยาพัฒนาการ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ สารสนเทศศึกษา ประวัติศาสตร์ การจัดการทางสังคม การจัดการกีฬาและนันทนาการ การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ จิตวิทยาประยุกต์ การออกแบบเพื่อธุรกิจ สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร นวัตกรรมการออกแบบ ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ สุขศึกษาและพลศึกษา การบริหารการศึกษา การจัดการการอุดมศึกษา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ การวัด ประเมินและวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว เทคโนโลยีการศึกษา ศิลปศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี ภูมิสารสนเทศ ชีวภาพการแพทย์ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย อณูชีววิทยา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ การจัดการแบรนด์สร้างสรรค์ กายภาพบำบัด วิทยาการเภสัชภัณฑ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายและการจัดการสาธารณะ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สุขศึกษาและพลศึกษา การจัดการการอุดมศึกษา การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ การศึกษาพิเศษ ศิลปศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว เทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาและการสื่อสารสากล การจัดการกีฬาและนันทนาการ ฟิสิกส์ เคมีประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ ภูมิสารสนเทศ จิตวิทยาประยุกต์ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา อณูชีววิทยา ชีวภาพการแพทย์ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พัฒนศึกษาศาสตร์ การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม

🖥สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -30 มิถุนายน 2562

📑ดูรายละเอียดได้ที่ : bit.ly/2HCchHQ

🔸สมัครได้ที่ : https://bit.ly/2K3wecs

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 12429

📱ติดตามข่าวสารต่างๆได้ทาง :  http://grad.swu.ac.th/ 📱Facebook : บัณฑิตวิทยาลัย มศว
https://www.facebook.com/gradswu

 

Share