ใครว่าเรื่อง “พูด” ไม่สำคัญ

เมื่อทักษะการสื่อสารกลายเป็นสิ่งสำคัญในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งทำให้ผู้คนห่างเหินจากการสบตา มองหน้า พูดจาสื่อสารกัน เพราะกลายเป็น “สังคมก้มหน้า” ทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ จึงเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จัก ไม่เคยฝึกปฏิบัติเรียนรู้ในการจะเสริมบุคลิกภาพของตนให้ดูดีได้อย่างไร วันนี้สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดอบรมหลักสูตรทักษะการพูด (Speaking Skill) หนึ่งในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี อ.ดร.ณัชวดี จันทร์ฟองและอ.รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์ จากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นวิทยากร งานนี้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับพื้นฐานการพูดในที่สาธารณะ เพื่อวิเคราะห์ จุดอ่อน-จุดแข็ง และหาแนวทาง ในการพัฒนาตนเองร่วมกัน เรียนรู้การใช้เสียงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเรื่องราวที่พูด ด้วยการฝึกควบคุมโทนเสียง ฝึกจังหวะการพูดให้การพูดทุกครั้ง บรรลุวัตถุประสงค์และมีความน่าสนใจ เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษากายให้เปล่งประกายบนเวที ด้วยการฝึกการใช้ภาษากายรูปแบบต่างๆ เรียนรู้การสร้างเนื้อหาให้ประทับใจผู้ฟัง วิธีร้อยเรียงถ้อยคำ เสริมสร้างความมั่นใจ และลดความตื่นเต้นด้วยหลักจิตวิทยา ซึ่งเห็นผลทันทีที่นำไปใช้ ฝึกปฏิบัติการพูดอย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้ผลที่แท้จริง โดยมีวิทยากรให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร Learning Tower มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Share