คุณค่างานวิจัย คือค่าของ มศว รับใช้สังคม

เมื่อ “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 27ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเรา จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแห่งนี้ในปี พ.ศ.2529 แล้วนั้นและได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยทุกปี อีกทั้งยังทรงมีพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเสมอมาทุกปี โดยในวันงานดังกล่าวปีนี้ นอกจากการทอดพระเนตรการแสดงละครเวทีที่สะท้อนประวัติศาสตร์ถิ่นเทาแดงที่รักของมหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้ทูลเกล้าฯ ถวายผลงานวิจัยที่นับว่าเป็นงานวิจัยรับใช้สังคม ตามแนวนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยกันหลายเรื่อง โดยมีงานวิจัยของเหล่าคณาจารย์จากวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยน้องใหม่ไฟแรง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฏิบัติภารกิจรับใช้สังคมและสร้างนวัตกรรมผ่านการวิจัย
โดยมีโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน 1 โครงการ จาก 5 โครงการบริการวิชาการโดดเด่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผลงานวิจัย 2 ผลงาน จาก 10 ผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาทิงานวิจัยของคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขจีพร วงศ์ปรีดี ถวายรายงาน โครงการบริการวิชาการ โครงการบูรณาการนวัตกรรม สู่อัตลักษณ์เครื่องถมดำปราศจากตะกั่ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว งานวิจัยของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิเทพ มุสิกะปาน ถวายรายงานและผลงานสร้างสรรค์จากโครงการวิจัย การพัฒนาลวดลายพิมพ์กัดผ้าหม้อห้อม ผสมเทคโนโลยีปักผ้า สู่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบุรุษแบรนด์ขวัญโย (ได้นำเสนอข่าวนี้ไปแล้ว)  และงานวิจัยของอาจารย์นัดดาวดี บุญญะเดโช ถวายรายงานและผลงานสร้างสรรค์จากโครงการวิจัยพัฒนาคุณภาพผ้าไหม กลุ่มทอผ้ายก อยุธยา ให้มีคุณสมบัติทำความสะอาดตัวเองได้เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเครื่องประกอบการแต่งกาย

  

 

อาจารย์ ดร.นัดดาวดี บุญญะเดโช หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผ้าไหม กลุ่มทอผ้ายก อยุธยา ให้มีคุณสมบัติทำความสะอาดตัวเองได้ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเครื่องประกอบการแต่งกาย กล่าวว่า “งานวิจัยนี้เป็นการอนุรักษณ์สืบสานงานประณีตศิลป์ผ้าไหมทอยกดอก กลุ่มทอผ้ายก อยุธยา โดยนำลายดอกดารารัตน์ ผ้าทอยกดอกด้วยดิ้นเงิน ที่ถูกออกแบบเพื่อโอกาสพิเศษเพื่อระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9  เพราะเป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งในความหมายของชื่อไทย “ดารารัตน์” คำว่า ดารา หมายถึงดวงดาว อันเป็นสิ่งที่อยู่สูงสุด และคำว่า รัตน์ อันหมายถึงแก้ว นั่นคือสิ่งที่มีค่า ร่วมกับลายกรุยเชิงอยุธยาที่เป็นลายเอกลักษณ์ประจำกลุ่มทอผ้ายก นำมาผ่านกระบวนการตกแต่งสำเร็จ ให้มีสมบัติทำความสะอาดตัวเองได้พัฒนาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าร่วมสมัย ที่ไม่ต้องการทำความสะอาดบ่อยครั้งเหมาะกับไลฟ์สไตล์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ เมื่อผ้าไหมอยู่ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต จะมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดตัวเองโดยรอยเปื้อนจากคราบสารอินทรีย์จะค่อยๆ สลายไปได้เองภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและถ่ายทอดจิตวิญญาณศาสตร์และศิลป์ภูมิปัญญาไทยได้เหมาะสมตามยุคสมัย”
จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า วันนี้งานวิจัยเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เข้าถึงชีวิตคนเราได้ ไม่ใช่สิ่งเลื่อนลอยเพ้อฝันหรือจับต้องไม่ได้ ไม่ต่างจากที่เคยพูดกันว่า งานวิจัยขึ้นหิ้ง เพราะผลงานวิจัยต่างๆ ที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นงานวิจัยที่มาจากสิ่งที่มีอยู่จริง ทำจริงในวิถีชีวิตปกติของสังคมหรือชุมชนนั้นๆ เพื่อต่อยอด ยกระดับ ภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน

Share