มศว ผู้นำวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พัฒนาจาก โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงและวิทยาลัยวิชาการศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง สถาปนาพุทธศักราช 2492 วิทยาลัยวิชาการศึกษา พุทธศักราช 2496 และมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2517

การผลักดันทางด้านการศึกษา เพื่อให้โลกใบนี้เจริญก้าวหน้าและมีสติปัญญามากขึ้น “โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง” ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2492 ณ ถนนประสานมิตร กรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันการศึกษาทางด้านวิชาชีพครู ในช่วงเวลาที่วิชาชีพครูขาดแคลน และไม่สมดุลกับการขยายตัวของสังคม และศาสตร์ทางด้านการศึกษายังใหม่ต่อสังคมในขณะนั้น เป็นการเริ่มต้นการศึกษาในระดับวุฒิประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา และประกาศนียบัตรครูมัธยมศึกษา
จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเรา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเก๋าและความเก่าแก่ มาพร้อมกับชื่อเสียงรากฐานอันแข็งแกร่งในด้านการผลิตวิชาชีพครู มาแต่ไหนแต่ไร ครู มศว. มีจำนวนมากที่ได้กระจายตัวไปปฏิบัติหน้าที่วิชาชีพครูอยู่ทั่วประเทศ แม้แต่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลโอกาสทางการศึกษา ครูบนดอย ครูแนวตะเข็บชายแดน ครูในอำเภอ ครูในเมือง ครูชาติพันธุ์ ครูรางวัลเกียรติยศ แม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติเหล่านั้นส่วนใหญ่คือผลผลิตจากมหาวิทยาลัยศรีนคิรนทรวิโรฒในอดีตจวบจนปัจจุบัน
คณะศึกษาศาสตร์ มศว เป็นต้นแก้วของรากฐานการศึกษาที่สร้างสมครูดี ครูที่มีความเป็นมืออาชีพ ครูที่มีประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนที่จะไปทำหน้าที่ครู

ล่าสุด คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจแนวคิดและวิธีการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการนิเทศก์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์และเข้าใจแนวการรับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวเปิดงาน ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวรายงาน โดยมีวิทยากรดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยมีการบรรยาย เรื่อง การรับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู บทบาทและหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ การจัดชั่วโมงการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภา  บทบาทและหน้าที่ในการนิเทศก์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบออนไลน์
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีอายุ 70 ปีแล้ว ยิ่งนานวันมหาวิทยาลัยที่รักของชาว มศว. นี้ก็มีอายุเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นเดียวกับวัยวุฒิและคุณวุฒิของคนเรา ไม่ต่างอะไรจากการมีประสบการณ์วิชาชีพในสิ่งที่ตนเป็นอยู่ หากอยากให้ตนมีความเจริญก้าวหน้า ก็คงต้องหมั่นฝึกฝนเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพให้ทันต่อความเป็นไปของโลกสังคมใหม่ในยุคออนไลน์นี้ แม้เราจะเชื่อมาโดยตลอดว่า “การศึกษาคือเครื่องมือทางรอดเพียงสิ่งเดียวของมวลมนุษยชาติ”

 

 

Share