มศว จัดงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 27

                   
วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 27 “การเดินทางแห่งศรีนครินทรวิโรฒ : เทาแดงถิ่นรัก”
วันนี้ (3 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 27  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยถวายของที่ระลึก หนังสือที่ระลึกและคณาจารย์นักวิจัยทูลเกล้าฯ ถวายผลงานวิจัย ตามลำดับ
งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นงานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อถวายพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขาพัฒนาศึกษาศาสตร์ ที่ มศว ในปี 2529 มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้ มศว มี “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชดาฯ” ขึ้น เพื่อให้พระองค์ได้กลับมาเยือนสถาบันการศึกษาที่ทรงสำเร็จการศึกษาและได้พบปะพระสหาย ตลอดจนได้ทอดพระเนตรกิจการความเจริญก้าวหน้าต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี
สำหรับงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในปี 2562 นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการแสดงนาฎศิลป์และการแสดงละครเพลงเรื่อง “การเดินทางแห่งศรีนครินทร
วิโรฒ : เทาแดงถิ่นรัก” เพื่อถ่ายทอดความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยและความรัก ความผูกพันของชาว มศว จากคณาจารย์และนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อนจะทอดพระเนตรชมนิทรรศการ การเดินทางแห่งศรีนครินทรวิโรฒ ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี อาคาร
นวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

 

 

 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีอายุครบ 70 ปี มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางวิชาการและการบริการสู่สังคมในแนวทางของการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมอย่างยั่งยืน

Share