10 ปี APIT มศว มินิโชว์เคสผลงานนวัตกรรมนิสิต โอกาสสร้างหลักสูตรใหม่โดนใจตลาด

1 พฤษภาคมปีนี้ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเราไม่เพียงแต่จะครบรอบ 10 ปี แต่ยังเป็นเวลาที่รวดเร็วของการทำงานด้านวิจัยของอาจารย์ ตลอดจนได้สร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพไปสู่แวดวงต่างๆ ในด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

  

โดยอาศัยองค์ความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาผสมผสานกันในเชิงบูรณาการศาสตร์ จนผลงานวิจัยของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและพร้อมแล้วที่จะไปทำงานทำอาชีพของตนเอง ได้รับการต่อยอดนำไปใช้ผลิตขายขยายผลได้อย่างน่าภาคภูมิ
ความสำเร็จของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หรือ APIT นี้ นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความหวัง ความเชื่อมั่นและศักยภาพของการสร้างคนของ มศว ให้เป็นคนดี คนเก่ง คนมีคุณภาพ สู่การรับใช้สังคมตามแนวอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี อาจารย์ประจำที่รับบทบาทเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาบนเวทีในวันที่ 2 ของการจัดงานใหญ่งานนี้ กล่าวว่า “วันนี้เป็นการครบรอบ 10 ปีของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรและเป็นการนับ 1 สำหรับการเริ่ม Transform (not only normal change) ไปสู่องค์กรที่จะสร้างองค์ความรู้และสร้างทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้ งานนี้ถือว่าเป็นการ Turning and Tunning องค์กรทางการศึกษาเพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสอดคล้องกับบริบททางสังคมต่างๆ Thailand Transformation: How to prepare for tomorrow?”
ภายในงานมีกิจกรรมหลายส่วน เช่น การนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม การเสวนา disruptive technology: how to prepare for tomorrow การทำ workshop: service design กิจกรรมดีๆ สำหรับท่านที่สนใจนวัตกรรมและการศึกษาที่ตอบโจทย์ยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ได้จัดให้มีการแสดงผลงานเชิงประจักษ์ เป็นมินิโชว์เคสวิทยานิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้ฝึกการทำงาน การสร้างผลงานวิจัยที่เห็นจริง ใช้ได้จริง ไม่ใช่งานวิจัยขึ้นหิ้งและนิสิตก็ได้ขึ้นเวทีนำเสนอผลงานการคิดค้นด้วยตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ โดยแบ่งกลุ่มหรือประเภทของผลงานหลากหลาย เช่น Material Development /Snack Dessert / Powder Product / Medical Material / Animal Product/Packaging ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคิดค้นค้นคว้าจากความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตที่เรียนในคณะนี้
โดยการนำผลิตผลพืชผลทางการเกษตร มาแปรรูปแปรเปลี่ยนให้เป็นวัตถุดิบ เป็นแรงบันดาลใจ ในการทำงานวิจัยออกมาเป็นผลงานต่างๆ อย่างน่าสนใจ เช่น Mango Gummy Added Passion Fruit ซึ่งทำมาจากมะม่วงและผลเสาวรส จนได้ผลิตภัณฑ์ของกินเล่น คือ Fruit Juice Gummy เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาครั้งนี้มีวิทยากรที่มีผลงานอันโดดเด่นและเป็นที่รู้จักในวงการอุตสาหกรรมเกษตรมาร่วมแชร์มุมมอง ได้แก่ ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ ผู้จัดการยุทธศาสตร์การลงทุนใหม่ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดร.
ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ผศ.ดร.อรุษา เชาวนลิขิต คณบดี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรามผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว
ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี เป็นผู้ดำเนินรายการ โดย

การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเพื่อค้นหาโอกาสใหม่ในการสร้างหลักสูตรที่ตอบโจทย์ประเทศไทยและศตวรรษที่ 21

  

Share