มศว ปั้นเปิด 4 หลักสูตรนานาชาติ

ในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประกาศเปิด คณะบริหารธรุกิจเพื่อสังคมวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ล่าสุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ของเราพร้อมแล้วที่จะเปิด 4 หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน/นักบิน  สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และการพิสูจน์หลักฐาน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย ปี 1-2 เรียนภาคทฤษฎีที่ มศว ประสานมิตร และเรียนภาคปฏิบัติที่ มศว องครักษ์ ปี 3-4 เรียนที่ มหาวิทยาลัยเดอมอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษ (DMU) สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย จะมีค่าใช้จ่ายในหลักสูตรอยู่ที่ประมาณ 78,000 บาทต่อภาคเรียน (เฉพาะปี 1-2 เรียนที่เมืองไทย) ส่วนในปี 3-4 ที่จะต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเดอมอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษ จะมีค่าธรรมเนียมการศึกษาประมาณปีละ 500,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงิน ณ ขณะนั้นด้วย) และมีค่าครองชีพอีกประมาณ 500,000 บาท วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง? ก็ได้คำตอบมาว่าสาขานี้จะผลิตคนที่มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดคอนเสิร์ต เชี่ยวชาญการควบคุมเวที และการอพยพคนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยการเรียนรู้ในสาขาวิชานี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเครื่องกล แต่ไม่ใช่ว่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ตเพียงอย่างเดียว เพราะจะเรียนรู้การทำเครื่องดนตรี วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องของเครื่องกล และในปี 3-4 นิสิตต้องไปเรียนต่อที่อังกฤษ ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงที่บริษัทแพร่กระจายเสียงของอังกฤษ หรือ บีบีซี ประเทศอังกฤษ อีกด้วย

สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ปี 1-2 เรียนภาคทฤษฎีที่ มศว ประสานมิตร และเรียนภาคปฏิบัติที่ มศว องครักษ์ ปี 3-4 เรียนที่ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย (UNSW) สำหรับ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ จะมีค่าใช้จ่ายในหลักสูตรอยู่ที่ประมาณ 120,000 บาทต่อภาคเรียน (เฉพาะปีที่ 1-2 เรียนที่เมืองไทย) นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาให้อีกด้วยตามแต่ละกรณีไป ซึ่งจะเหลือค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ 80,000 บาทต่อภาคเรียน ส่วนในปี 3-4 จะมีค่าธรรมเนียมการศึกษาในการไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย ประมาณปีละ 500,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงิน ณ ขณะนั้นด้วย) และมีค่าครองชีพอีกประมาณ 500,000 บาท

สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน/นักบิน เรียนที่ มศว องครักษ์ ตลอดหลักสูตร จะมีค่าใช้จ่ายในหลักสูตรอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทต่อภาคเรียน และมีค่าธรรมเนียมการเรียนด้านการบินอีกคนละประมาณ 200,000 บาท ซึ่งนับเป็นความโชคดีของมหาวิทยาลัยที่มีสถานที่ตั้งอยู่ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วย ทำให้อยู่ใกล้กับสนามบิน จึงมีความพร้อมในแง่ของสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ให้นิสิตได้เรียนรู้จากที่จริง ฝึกปฏิบัติจริง

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และการพิสูจน์หลักฐาน ปี 1-2 เรียนภาคทฤษฎีที่ มศว ประสานมิตร และเรียนภาคปฏิบัติที่ มศว องครักษ์ ปี 3-4 เรียนที่ มหาวิทยาลัยเดอมอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษ (DMU) จะมีค่าใช้จ่ายในหลักสูตรอยู่ที่ประมาณ 80,000 บาทต่อภาคเรียน (เฉพาะปีที่ 1-2 เรียนที่เมืองไทย) ส่วนในปี 3-4 ที่ต้องไปศึกษาต่ออังกฤษจะมีค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ที่ประมาณปีละ 500,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงิน ณ ขณะนั้นด้วย) และมีค่าครองชีพอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาท

หลักสูตรใหม่ทั้ง 4 สาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ล้วนเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์วคามต้องการของผู้เรียนคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ซึ่งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า 90 กว่าแห่ง ต่างกำลังเร่งปรับตัวแข่งขันเพื่อความอยู่รอดในโลกยุคดิสรัปต์ แห่ปั้นหลักสูตร AI รับเทรนด์เทคโนโลยีและสนองตอบแนวทางการสร้างคนสร้างชาติของรัฐบาล ที่เล็งผล 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายว่าจะเป็นโอกาสและทางรอดในวงการศึกษาไทยยุคดิจิทัล โดยล่าสุด มหาวิทยาลัยรัฐที่ออกนอกระบบหลายมหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกทั้งที่ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา เปิดหลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก็เปิดหลักสูตรบิ๊กดาต้า data analytics เพื่อรองรับผู้ประกอบการใหม่ให้พร้อมเป็น“เจ้าของกิจการ”ซึ่งเป็นอาชีพของคนรุ่นใหม่ที่ไม่อยากทำงานเป็น “มนุษย์เงินเดือน” เป็นต้น

Share