“Graph Of Music” เทศกาลดนตรี เปิดพื้นที่แสดงความสามารถ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเทศกาลดนตรี Graph Of Music ครั้งที่ 23 “Pepsi x JOOX presents เป๊ปซี่… ซ่าสุดทุกดนตรี” ซึ่งมี เครื่องดื่ม Pepsi และ แอปพลิเคชั่น Joox ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้โดยกิจกรรมวันนี้มี รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ให้เกียรติในการกล่าวเปิดงาน และนายวีระวัฒน์ บุตตะคุ ประธานโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ จัดขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ สนามฟุตบอลด้านข้างอาคารอำนวยการ มศว องครักษ์

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงจากนิสิต มศว ประกอบด้วย วง Di Muare วงขอบฟ้าวิมานดิน วง Back to crossroad วง Fish Pause ซึ่งเป็นวงดนตรีของนิสิต มศว และกิจกรรมจากผู้สนับสนุน การออกร้านจากภายนอก รวมถึงการแสดงจากศิลปิน Bedroom Audio และ อะตอม ชนกันต์ อีกด้วย

รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต กล่าวว่า “กิจกรรมในวันนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่องค์การนิสิตจัดขึ้นร่วมกับหน่วยงานต่างในมหาวิทยาลัย เป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้แสดงความสามารในทางที่ถูกต้องผ่านการแสดงด้านดนตรี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นิสิตได้มีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในสิ่งที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ มศว ที่ว่า “คิดเป็นทำเป็น มีทักษะสื่อสาร งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์” ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตทุกคนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะได้รับความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียดและได้แนวทางที่ดีในการใช้เวลาว่างทำกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยของเรา และนำความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนามหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติสืบไป”

นายวีระวัฒน์ บุตตะคุ ประธานโครงการ กล่าวว่า “โครงการเทศการดนตรี Graph Of Music ครั้งที่ 23 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้แสดงความสามารถในทางที่ถูกต้องผ่านดนตรี เพื่อให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข เพื่อให้นิสิตได้ผ่อนคลายความเครียดจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรีและความกล้าแสดงออกให้กับนิสิต ตามอัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยทั้ง 9 ประการ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต ชมรมนิสิต ตลอดจนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นอย่างดี”

Graph Of Music เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ 23 แล้ว ซึ่งทำให้เห็นได้ว่าดนตรีเป็นกิจกรรมที่นิสิตให้ความสนใจ สามารถพัฒนาทักษะของนิสิตได้หลากหลายด้าน ทั้งการกล้าแสดงออก การพัฒนาตนเอง และทักษะการสื่อสาร การเปิดพื้นที่ให้นิสิตได้แสดงออกในหลากหลายด้านนั้น เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการทำให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพได้นั้นไม่ใช่เพียงการให้ความรู้ให้องเรียนเพียงเท่านั้น แต่การได้ปฏิบัติจริงจะเป็นสิ่งที่นิสิตได้เรียนรู้และเข้าใจการปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างแท้จริง

ข่าว/ภาพ : วารุณี สิรินทร์

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ เพจ PRswu

Share