เปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว THAILAND ONLINE BUSINESS 

ปีนี้สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว เปิดบ้านให้นิสิตต่างห้องเรียนได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ที่เรียนกันมาในแนวคิดสุดฮิปตรงใจวัยนิสิต ILC OPEN HOUSE : THAILAND ONLINE BUSINESS  ในช่วงวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร

ปีที่ 8 ปีนี้ นิสิต มศว ของเราคึกคักและตื่นตัวในบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายวิชาของกันและกัน มีทั้งบรรยากาศวิชาการ บอร์ดนิทรรศการและความบันเทิงที่มาพร้อมกับความสามารถในทางดนตรีและการร้องเพลงราวกับนักร้องค่ายดังมาเองเลยทีเดียว

สำหรับคนทั่วไปอาจไม่รู้จัก สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว ว่าเป็นหน่วยงานอะไร ขอบอกสั้นๆ ว่าชื่อภาษาอังกฤษที่นิสิตเรียกกันคือ ไอแอลซี ILC ซึ่งย่อมาจาก INNOVATIVE LEARNING CENTER เป็นส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตั้งมาตั้งแต่ปี 2553 จากการรวม 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดยปี 2550 กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต้องการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้ตรงกับปรัชญาของวิชาศึกษาทั่วไปอย่างแท้จริง จึงจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป โดยเริ่มต้นที่บ้านของ ศ.ดร. สาโรช  บัวศรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อมามหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงอาคารเรียนรวม (Learning Tower) [ชื่อเต็ม: อาคารเรียนรวม หลวงสวัสดิศาสตรพุทธิ (Learning Tower)] เพื่อใช้เป็นศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาคารเรียน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ หรือที่นิสิตเรียกว่า Learning Tower ซึ่งเป็นที่นิสิตจะมาเรียนรายวิชา SWU ต่างๆ รวมกัน

งานนี้นิสิตจะได้ทำความรู้จักและเข้าใจในรายละเอียดเนื้อหาพื้นฐานของรายวิชาต่างๆ ที่พวกเขาต้องเรียนเป็นวิชาพื้นฐาน เช่น SWU 374 สัมมาชีพชุมชน โดยการบูรณาการวิชาการร่วมกับโครงการบริการวิชาการชุมชน  SWU 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง SWU 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ มศว 253 สุทรียสนทนา  SWU 365 หลักการจัดการสมัยใหม่  มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ SWU 366 จิตวิทยาสังคม รวมทั้งงานวิจัยของคณาจารย์ที่น่าสนใจก็นำมาถ่ายทอดผ่านนิทรรศการในงานนี้ด้วย  เช่น การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการเขียนภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการเขียนภาษาไทยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ลงเรียนรายวิชา มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2559 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีข้อผิดพลาดด้านการใช้คำ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การสะกดคำผิด การใช้ภาษาพูดและภาษาสแลง การใช้คำฟุ่มเฟือย การใช้คำภาษาต่างประเทศ การใช้คำไม่ตรงความหมาย การใช้คำย่อและอักษรย่อผิด การใช้สรรพนามไม่เสมอกันและการใช้คำลักษณนามผิด เป็นต้น  หรือ งานวิจัยเรื่องเตาเผาถ่านชีวภาพเปลี่ยนขยะให้เป็นอีกหนึ่งของดีที่มีคุณค่าของพลังงานที่ยั่งยืน รวมไปถึงแสดงรูปแบบและขั้นตอนของการเรียนการสอน เช่น การจัดการการเรียนรู้แบบการประเมินผลงานโดยเพื่อน เป็นต้น

แนวคิดจัดงานนั้นเน้นเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์เพราะกำลังเป็นที่ฮือฮาและตอบโจทย์ความต้องการของเด็กรุ่นใหม่ได้อย่างถล่มทลาย เพราะการทำธุรกิจออนไลน์ไม่ต้องมีหน้าร้าน ไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพียงแค่มีมือถือเครื่องเดียวคุณก็ทำธุรกิจค้าขาย มีเงินเข้ากระเป๋าสบายๆ ในเวลาพริบตา แต่สิ่งหนึ่งที่คนรุ่นครูบาอาจารย์คนรุ่นพ่อแม่รุ่นหลังจากพวกเขาเหล่านี้ ต่างคาดหวังและเฝ้ามองอยู่ห่างบ้าง ใกล้บ้าง ก็คือการปลูกฝังให้ลูกหลานนิวเจนของเรา เป็นคนดีมีคุณค่าต่อสังคม โดยผ่านกระบวนการเนื้อหาของรายวิชาที่เรียนที่สอนกันไป จึงหวังเพียงว่าการจัดกิจกรรม เปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว ปีที่ 8 นี้ จะทำให้นิสิต มศว ของเรา เป็นผู้ที่มีระดับสติปัญญาเฉลียวฉลาดแหลมคมจากการได้รับข้อมูลของรายวิชาต่างๆ ที่ได้จัดการเรียนการสอนให้เป็นวิชาความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำคัญแก่การสร้างคนที่มีคุณภาพ มีความดีคู่คุณธรรม มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ผู้ทรงศีล เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มั่นคงยั่งยืน อันเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่งใหญ่ของการเป็นสถาบันการอุดมศึกษาของ มศว เรา ที่เชื่อว่ามหาวิทยาลัยได้หล่อหลอมให้ไว้กับนิสิตแล้ว

Share