เชิดชูเกียรตินักกีฬา มศว คว้า 27 เหรียญ ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักกีฬา เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องให้กับนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย อีกทั้งเสริมสร้างกำลังใจให้นักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยมี รศ.นพ.โอฬาร พรหมมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เป็นประธานในพิธี และ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ประสิทธิ์ ปีปทุม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต กล่าวรายงานที่มาของโครงการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 20 ชนิดกีฬา สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ จำนวน 27 เหรียญ ทำผลงานอย่ในลำดับที่ 11 จากสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 104 สถาบัน ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลสำหรับนักกีฬาที่ทำเหรียญรางวัล ทั้ง 27 เหรียญ ประกอบด้วย

-เหรียญทอง จำนวน 6 เหรียญ จาก

กีฬาเรือพาย 3 เหรียญ
กีฬาหมากกระดาน 1 เหรียญ
กีฬาบาสเก็ตบอล ทีมชาย 1 เหรียญ
มวยสากลสมัครเล่น 1 เหรียญ

-เหรียญเงิน จำนวน 8 เหรียญ จาก

กีฬาปันจักสีลัต 1 เหรียญ
กีฬาเรือพาย 4 เหรียญ
กีฬายูโด 1 เหรียญ
กีฬาเพาะกายและฟิตเนส 1 เหรียญ
กีฬาลีลาศ 1 เหรียญ

-เหรียญทองแดง จำนวน 13 เหรียญ จาก

กีฬายูโด  3 เหรียญ
กีฬายูยิตสู 2 เหรียญ
กีฬาเรือพาย 4 เหรียญ
กีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน ทีมหญิง 1 เหรียญ
กีฬาลีลาศ 3 เหรียญ

รศ.นพ.โอฬาร  พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตประธานในพิธีกล่าวว่า “การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้เป็นอย่างดี หากดูจากเหรียญรางวัลที่ได้รับ รวมจำนวน 27 เหรียญรางวัล ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 11 ถือได้ว่าอยู่ในลำดับที่ดี และจากข้อมูลในปีที่ผ่านๆ มานั้น แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ ความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการฝึกซ้อม แสดงถึงความพยายาม วิริยะอุตสาหะของทีมนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จนประสบความสำเร็จ ทำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเราได้ จึงถือโอกาสนี้ขอบคุณ นักกีฬา ผู้ควบคุมทีม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกท่าน”

สามารถชมภาพบรรยากาศโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/prswu/photos/?tab=album&album_id=2025935427454922

ข่าว : วารุณี สิรินทร์
ถ่ายภาพ : ศักดินนท์ พุ่มพฤกษ์

Share